มนุษย์มีพลังอยู่ในตัวมากกว่าที่เรารู้ตัวอย่างมากมาย   มีธรรมะที่ช่วยให้เราฝึกตนให้เป็นซุปเปอร์แมน  ซุปเปอร์เกิร์ลได้   โดยธรรมะชุดอิทธิบาท 4 ที่เราคุ้ยเคยนั่นเอง   แต่ต้องตีความให้ลึก   ต้องฝึกปฏิบัติเครื่องมือสู่การมีฤทธิ์เดชพิเศษ  มี 4 ประการคือ
1. Concentration of desire : ฉันทะ  มีฉันทะแรงกล้าต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
2. Concentration of mind : จิตตะ  พุ่งความเอาใจใส่เรื่องนั้นอย่างแรงกล้า   การคิดแบบคิด
3. Concentration of energy : วิริยะ  พุ่งความเพียรพยายามไปที่สิ่งนั้นอย่างไม่ลดละ
4. Concentration of wisdom : วิมังสา  พุ่งพลังปัญญา  ความคิดใคร่ครวญ  การปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปที่สิ่งนั้น   สู่พลังปัญญาของการคิดแบบไม่คิด

         ตีความจาก The Thirty-Seven Principles of Enlightenment.  Lecture by Dharma Master Cheng Yen. The Tzu Chi. Culture Publishing Co., 5th Printing, 2004, pp. 19 - 21.

วิจารณ์  พานิช
 11 ก.ค.49