ได้มีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษโดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวออสซี่ ชื่อ อาจารย์ ซู ซู อาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย Melbourne Australia เป็นผู้ที่สอนหนังสือสนุก ไม่น่าเบื่อ มีเทคนิค วิธีการที่น่าสนใจ น่าติดตาม การจัดการความรู้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในสังคมปัจจุบันที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ โดยอาจาย์ได้ให้ข้อมูลว่าโลกที่ไร้พรมแดนข้อมูลจึงมีส่วนที่สำคัญที่เชื่อมโยง ย่อส่วนให้เล็กลง ให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน การจัดการความรู้จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่นำมาให้ความสำคัญใหม่ที่มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาในมิติต่าง ๆ ช่วงบ่ายได้ทีโอกาสได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอข้อแนะนำในการวางแผนการเรียนตลอดหลักสูตร ซึ่งมีข้อสรุปเบื้องต้นคือ 1.ให้ทำแผนการเรียนตลอด 3 ปี โดยละเอียด 2.ให้รีบกำหนดแผนการเรียนย่อยกรอบ 1 ปี 3.ประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การอธิบายในกรอบการเรียนใน รอบ 1 ปี คือ - การทบทวนทฤษฎีงานการพัฒนาต่าง ๆ ที่อธิบายถึง องค์กรชุมชน - แนวนโยบายแห่งรัฐในการพัฒนา ที่มีผลต่อการอธิบาย ถึงองคกรชุมชนในลักษณะต่าง ๆ ประเด็นในกรอบการเรียนรอบ 1 ปี ทั้งในเชิงทฤษฎี และแนวนโยบายดังกล่าว จะสามารถตอบคำถามการศึกษาตลอดหลักสูตร คือ 1.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ่ง เข้าใจ อิ่มกับข้อมูลและสามารถนำไปการทำศึกษาในหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ 2.เป็นการศึกษาถึงองค์ความที่มีอยู่ และผู้เรียนสามารถสรุป และสกัดออกมาเป็นข้อคิดเห็นได้ 3.เป็นส่วนหนึ่งของการวัดผลการเรียนในเทอมที่ 1/49 จำนวน 8 หน่วยกิจ 4.พบและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง/ กรณีแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และกรอบในรอบ 1 ปีควรส่งก่อนไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายน หรือก่อนนั้น เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับทราบหรือเพิ่มเติมประเด็นอื่น ๆ