รายงานการศึกษาดูงาน

การจัดการศึกษาในประเทศสิงคโปร์

                                     โดย นายพรชัย  ภาพันธ์

                           ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ชุมชนบ้านคำแดง)

                           อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

       ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓ โดยไปศึกษาดูงานที่โรงเรียน San Yu Adventist School  ซี่งเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

       เมื่อสิงคโปร์เป็นประเทศใหม่ๆ ลีกวนยู ผู้นำประเทศได้ตระหนักดีว่า ประเทศตนเองเต็มไปด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากร มีเพียงผืนดินที่เล็กน้อย ทรัพยากรอื่นๆ ไม่เพียงพอ จะต้องใช้ทรัพยากรบุคคลให้คุ้มค่า เขาจึงต้องเร่งพัฒนาคนให้มีปัญญา

 

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

        ๑. ระดับประถมศึกษา ( ๖ ปี) เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรแกนกลาง จะมีบางโรงเรียนที่เน้นกีฬาและการเรียนรู้ตามความสนใจ ที่เด็กมีพรสวรรค์

      ๒. ระดับมัธยมศึกษา มีให้เลือก ๒ สาย คือ

           ๒.๑ มีการสอบตรง เพื่อเรียนแบบบูรณาการ มีการเลือกเรียนอย่างอิสระ มุงสู่ความเป็นเลิศ เป็นสถานศึกษาของรัฐ เป็น ที่เรียนหลักสูตรแกนกลางและโปรแกรมอื่นๆ  เช่น

             (๑) มัธยมศึกษาที่เป็นหลักสูตรพิเศษเร่งด่วน(๔ ปี) ได้แก่ ภาษา ศิลปะ ดนตรี

             (๒) มัธยมศึกษาหลักสูตรวิชาการทั่วไป (๕ ปี)

            (๓) มัธยมศึกษาหลักสูตรเทคนิค(๔ ปี)

         ๒.๒ โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ เป็นสถานศึกษาเอกชน ได้รับการสนับสนุน ได้แก่

             (๑) การศึกษาด้านอาชีพ เตรียมคนสู่อาชีพ (๒-๓ ปี)

            (๒) โรงเรียนที่ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทาง เช่น กีฬา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และศิลปะ

             (๓) โรงเรียนเอกชน ที่ให้ทางเลือกมากขึ้น

             (๔) การศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ

          ๓.ระดับอุดมศึกษา 

 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์

         ๑. การศึกษาทำให้คนสิงคโปร์เป็นคนที่สมบูรณ์  เป้าหมายในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

        ๒. ระบบการศึกษามุ่งพัฒนาคนให้เห็นคุณค่าแห่งตน มีคุณธรรม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความสุข การจัดการศึกษาเพื่อ

          (๑) เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในความถูกต้อง

          (๒) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

          (๓) เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม

          (๔) มีความรักในท้องถิ่นประเทศชาติ

 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน San Yu Adventist School

 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

 

                         Loving Caring and  Growing

 

      “เป็นโรงเรียนคริสเตียนชั้นนำ เป็นบุคคลที่มีจิตใจรักชาติและพระเจ้า”

 

พันธกิจ

          จัดการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสูง ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้เยาวชนมีความเชื่อพระเจ้าและเรียนรู้เพื่อชีวิต

 

ค่านิยมที่พึงประสงค์

         ๑. ความสำเร็จ INEGRITY : to be honest, Since and of sound moral principle มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และคุณธรรมด้านการเป็นผู้นำ ในรอบปีนักเรียนต้องเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม เช่นเป็นประธานการประชุมหรือเป็นหัวหน้าคณะทำงานอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง

         ๒. เอาใจใส่ต่อคนอื่น CARING : to be concem for other เขาจะส่งเสริมให้เด็กดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและเรียนรู้จากผู้ใหญ่

        ๓. ความรับผิดชอบ RESPONSIBILITY : to be accountable for you action รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

       ๔. มีความอดทน ต่อความยากลำบาก PERSEVERANCE : to continue in spite of difficulties

      ๕. ให้ความร่วมมือผู้อื่น COOPERATION : to work together toward a common goal (purpose)

      ๖. เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน FRINSHIP : to make and keep a friend through mutual trust and caring

     ๗. ศรัทธาในพระเจ้า

 

สิ่งที่น่าสนใจ

          ๑. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนสูง

          ๒. นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ทำงานเป็นทีม

          ๓. การเรียนรู้ด้วยตนเองนักเรียนแสวงหาคำตอบด้วยตนเองในสิ่งที่ตนเองอยากรู้

          ๔. เป็นโรงเรียนที่ร่ำรวยวัฒนธรรมมีเด็กหลายเชื้อชาติ

          ๕. เน้นความเป็นผู้นำ

          ๖. จำนวนครู : นักเรียน นักเรียนไม่มาก สูงสุดไม่เกิน ๓๐ คน : ห้อง

          ๗.เน้นการนำเทคโนโลยีในการเรียนรู้

          ๘. การเรียนรู้เกิดได้ทุกสถานที่ แหล่งเรียนรู้ภายนอกมีความสำคัญมาก

          ๙. เน้นกิจกรรมทางกายภาพ กีฬา คุณธรรม ความมีน้ำใจ ใสใจธรรมชาติ

          ๑๐. นักเรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง เช่น การเป็นแม่ค้า การประกอบอาหาร

 

จุดที่เป็นข้อสังเกต

           ๑.นักเรียนไทยไปเรียนที่โรงเรียนนี้ ๑ ภาคเรียน สอบได้อันดับที่ ๒ ทั้งที่ยังไม่เก่งด้านภาษาอังกฤษ

          ๒. นักเรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติความสนใจของตนเอง ครูลงโทษโดยการตีจะถูกลงโทษที่รุนแรง บรรยากาศที่บีบคั้นจิตใจเด็กกระทำไม่ได้