นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการสอนอ่านภาษาไทย

ครูอิ๊ด
นวัตกรรมการแก้ปัญหาสอนอ่านภาษาไทย

               นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการสอนอ่านภาษาไทย ว่า หมายถึง กิจกรรม กระบวนการ หรือวิธีการทั้งที่มีรูปแบบใหม่ๆ หรือของเก่าที่ได้รับปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหา ด้านการอ่านของผู้เรียน  รวมทั้งได้แบ่งระดับของความเข้าใจในการอ่านออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่
          1. การอ่านในระดับการรับรู้คำและเข้าใจความหมายของคำ ประโยค และสำนวน เป็นระดับความเข้าใจพื้นฐานที่ผู้อ่านสามารถอ่านได้ถูกต้องตามอักขริวิธี พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนเขียนไว้ โดยการแปลผ่านทางคำ ประโยค และสำนวน เป็นการอ่านในระดับที่ผู้อ่านสามารถอ่านเนื้อเรื่องได้ โดยที่ไม่ได้แสดงความคิดเห็น หรือวิพากษ์วิจารณ์การอ่านในระดับนี้เป็นการอ่านเอาเรื่องที่ใช้ความสามารถ ในการจำเป็นส่วนใหญ่
           2. การอ่านในระดับการจับใจความ เป็นระดับความเข้าใจในการอ่านที่ผู้อ่านเข้าใจเนื้อความทั้งหมดของสิ่งที่ อ่าน เป็นระดับความเข้าใจในการอ่านซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการอ่านในระดับ 1 คือ ถ้าเข้าใจศัพท์ สำนวน และประโยคโดยตลอดแล้ว ผู้อ่านจะสามารถแปลถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาพูด และสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อหาของสารที่อ่านนั้นๆ ได้ด้วย

           3. การอ่านในระดับการตีความ เป็นระดับความเข้าใจในการอ่านที่ ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายของข้อความที่อ่านได้ลึกซึ้งกว่าระดับที่ 2 กล่าวคือ ผู้อ่านสามารถตีความในสิ่งที่ผู้เขียนไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน แต่เป็นความหมายแฝงอยู่ในเนื้อความ รวมทั้งสามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจโดยการเรียบเรียงใหม่ และ

          4. การอ่านในระดับการวิเคราะห์วิจารณ์ เป็นระดับความเข้าใจในการอ่านที่ผู้อ่านต้องอาศัยความเข้าใจในสามระดับแรก เนื่องจากการอ่านในระดับนี้ ต้องอาศัยความคิดเพื่อวิเคราะห์ตัดสิน และประเมินค่าสิ่งที่อ่าน

 จากการค้นคว้า พบว่า
               1. สภาพและสาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับตัวครูทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ครูยังยึดตัวเองเป็น สำคัญ การใช้สื่อการเรียนการสอนในระดับที่น้อยมาก รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่เน้นในด้านความรู้ความจำ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่อยากเรียน ไม่เห็นความสำคัญและไม่สนใจทักษะด้านการอ่าน รวมทั้งไม่มีนิสัยรักการอ่าน
                2. ในการนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยนั้น ได้นำเสนอตัวอย่างนวัตกรรม โดยแบ่งตามระดับของความเข้าใจในการอ่าน 4 ระดับ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ
          * นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยในระดับการรับรู้และเข้าใจความหมายของคำ ประโยคและสำนวน ได้นำเสนอตัวอย่างนวัตกรรม
                o แบบเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้เสริมบทเรียนปกติ เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้านการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ
                o ชุดการสอนรายบุคคล เป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และยังเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
               o นวัตกรรมพื้นบ้าน เป็นนวัตกรรมที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเน้นการเล่นปนเรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ และพัฒนาการในด้านต่างๆ และ
                o แผนการออกแบบประสบการณ์ แบบอีเอพี เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ครูสามารถออกแบบจัดทำหน่วยการเรียนรู้และเห็นช่องทาง ปรับปรุงวิธีการสอนให้ดียิ่งขึ้น

           * นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยในระดับการจับใจความ ได้นำเสนอตัวอย่างนวัตกรรม
                o ชุดการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมที่จัดเนื้อหาให้แก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทย
                o แบบฝึก เป็นนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอน ได้ดี และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอน
                o บทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง เป็นนวัตกรรมที่แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยเล็กๆ จากง่ายไปหายาก ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และ
                o เพลงไทยลูกทุ่ง เป็นนวัตกรรมที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
          * นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยในระดับการตีความ ได้นำเสนอตัวอย่างนวัตกรรม
                o บทเรียนโมดูลเป็นนวัตกรรมที่ถือเอาความ ต้องการของผู้เรียนเป็นเครื่องกำหนดสิ่งที่จะเรียน ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
                o หนังสือพิมพ์ เป็นนวัตกรรมที่มีข้อมูลข่าวสารทันสมัย ช่วยพัฒนาการอ่าน
                o กิจกรรมคัดสรร เป็นนวัตกรรมที่ครูคัดเลือกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึก ทักษะการอ่าน และช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ทักษะอย่างเป็นธรรมชาติ และ
                o แฟ้มสะสมงาน เป็นนวัตกรรมการประเมินผลที่บอกความสามารถที่แท้จริง รวมทั้งกระตุ้นชักนำให้ผู้เรียนประเมินผลการอ่านและค้นพบ ความก้าวหน้าของตนเอง และ
          * นวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทยในระดับการวิเคาะห์วิจารณ์ ได้นำเสนอตัวอย่างนวัตกรรม
                o แผนการจัดการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมที่เป็นแผนการเตรียมการสอนของครูที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนอ่านภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                o ชุดการสอนจุลบท เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และ
                o วรรณกรรม สำหรับเด็กวัยรุ่น เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน (รายละเอียดนวัตกรรม ศึกษาได้จากรายงานการศึกษานวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนอ่านภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2550)
                      จาก การค้นคว้าค้นพบที่น่าสนใจ คือ สาเหตุของปัญหาการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาไทย ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวครูทั้งสิ้น ข้อค้นพบดังกล่าว เป็นเสมือนภาพสะท้อนว่าครูยังคงสอนให้ได้การอ่านเพียงเพื่อการสอบผ่านในวิชา เรียน หรือเพื่อการเข้าเรียนต่อสถาบันที่มีชื่อเสียง ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและชาติบ้านเมือง ดังนั้น ครูจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้กรุ่นไปด้วยกลิ่นอายของการเรียนรู้ แต่เป็นไปอย่างประหยัด และมีสาระสร้างสรรค์เต็มเปี่ยมไปด้วยกิจกรรมดีๆ ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งหล่อหลอมให้เด็กมีบุคลิกลักษณะของการเป็นผู้ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการสอนอ่านภาษาไทย

หมายเลขบันทึก: 384527, เขียน: 13 Aug 2010 @ 20:11 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)