วันที่ 10 สิงหาคม 2553 สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อาสาสมัคร กศน.และ หน.กศน.ตำบล เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยใช้ กศน.ตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ อาสาสมัคร กศน.ตำบลต่างๆ เข้าร่วมประมาณ 200 คน และมีทีมงานจาก กศน.ตำบลห้าดาว กศน.อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เป็นวิทยากรร่วมมี ผอ.สนง.กศน.จังหวัดเป็นประธาน ในการอบรมในครั้งนี้ได้จัดประเด็นในการอภิปรายกลุ่มหลังจากเรียนรู้ที่ กศน.จังหวัดเชียงใหม่นำเสนอโดยแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

          กลุ่มที่ 1 จะประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ผลให้คนในชุมชนเข้าถึงกิจกรรมของ กศน.ตำบล

          กลุ่มที่ 2 จะมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างไรจึงจะทำให้ กศน.ตำบลเกิดผลงานที่สังคมยอมรับ

          กลุ่มที่ 3 บทบาทของอาสาสมัคร กศน.ตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่คาดหวัง

          กลุ่มที่ 4 จะมีแนวทางการประสานงานอย่างไรเพื่อให้กศน.ตำบลสามารถจัดกิจกรรมในชุมชนได้อย่างครอบคลุมพื้นที่

          กลุ่มที่ 5 ความต้องการในการพัฒนาความรู้ของอาสาสมัคร กศน.เพื่อให้สามารถนำไปใช้การทำงานในหน้าที่