ผมได้ลองนำความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือประเภท Self Improvement มาผนวกกับประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา ได้เป็น "Knowledge Asset" ที่เป็นแนวทางหรือเป็นคำแนะนำหลักๆ 6 ข้อดังต่อไปนี้:

        (1) จงเป็นตัวของตัวเองและฟังเสียงจากภายในให้มากๆ
              Be yourself and follow your heart (your intuition).
        (2) จงกล้าที่จะฝันและจงมุ่งมั่นที่จะทำ
              Dare to dream and commit to act.
        (3) จงรับผิดชอบต่อคำพูดและการกระทำของเรา
              Take responsibility for your words and actions.
        (4) จงเชื่อมั่นในผู้คนและฝึกฝนให้พวกเขาได้ใช้พลังที่มีอยู่ในตัว
              Believe in others and empower them.
        (5) จงเริ่มต้นด้วยท้ศนคติที่ดี มีความรู้สึกสำนึกคุณ และมีใจที่พร้อมให้บริการผู้อื่น
              Start with the right attitude, be gratitude and ready to serve others.
        (6) จงดูแลร่างกายและจิตใจให้ดี เพราะนี่คือเงื่อนไขขั้นพื้นฐานของการได้มาซึ่งความสำเร็จ
              Take good care of your body and your mind. They are basic requirements for success.

        ผมขอเรียกทั้ง 6 ข้อนี้ว่าเป็น "เส้นทางสู่ความสำเร็จ" หรือ "Guidelines for Success" ส่วนรายละเอียดของแต่ละข้อนั้น จะขอนำมาพูดคุยต่อไปครับ