ใน rails จะแบ่งการ test ออกเป็น 2 ส่วน

1.การ test models จะเรียกว่า unit tests.

2.การ test controllers จะเรียกว่า functional tests.