ตารางการวิเคราพห์เหตุผลสัมพันธ์ของวิทยานิพนธ์

บทที่1 บทนำ  click ที่นี่

บทที่2 ทบทวนวรรณคดีที่เกี่ยวข้อง  click ที่นี่

บทที่3 วิธีดำเนินการวิจัย  click ที่นี่

ขอให้นักศึกษาศึกษาดูและนำไปใช้ทำกิจกรรมของตนเอง คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ