ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.30-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เรียนเชิญรองฯภูรี สุวรรณทัต รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  มาบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ที่ห้องประชุมศรีจุฑาภา1 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการศึกษาชุดวิชา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับฟังตามวันเวลาดังกล่าว