นายสมพงษ์ เจริญศิริ

 

      เรื่องราวความสำเร็จหรือความภาคภูมิใจของชาวมมส.ที่ได้รับการคัดเลือกจาก กลุ่ม 1 คนแรกเป็นสายบุ๋นครับ ชื่อสมพงษ์ เจริญศิริ ทำงานสายบริการมา 13-14 ปี เปลี่ยนงานมาเรื่อยๆ จนสุดท้ายมาอยู่ที่สำนักวิทยบริการ (พวกสายข.และ ค. มาอยู่) เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ตอนเป็นมศว.มหาสารคาม)

     ได้มีโอกาสไปทำงานวิจัยที่ญี่ปุ่นอยู่ 6 เดือน และได้เก็บผลงานมาด้วย ได้ขอทุนโครงการ Umap ไปญี่ปุ่นอีก 3 เดือน (แต่กลับก่อนกำหนด เพราะเงินไม่พอ)

     ต่อมาก็ได้ยื่นเสนอผลงาน และได้รับการเลื่อนระดับเป็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ระดับ 8 เป็นคนแรกของมมส. ซึ่งก็คือผลงานที่ภาคภูมิใจ (อีก 3-4 ปี อาจจะขอระดับ 9)

     สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จ ก็น่าจะมีดังต่อไปนี้

  • มีความขยัน
  • ซอกแซกหาแหล่งทุน
  • มีความสัมพันธ์กับตัวบุคคลระหว่างเจ้าของทุนกับหน่วยงาน
  • เวลาไปทำงานกับเขาต้องมีความกล้า เพื่อนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ (ทั้งที่ภาษาไม่ค่อยดี และคนฟังเป็นฝรั่ง ที่เป็นนักวิจัย 40-50 คน)

     ผม (beeman) คิดว่า Core competency น่าจะเป็นเรื่องความมุ่งมั่นในการทำงาน ครับ