การศึกษาโครงสร้างของจิต

การวิจัยเพื่อค้นหาความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของจิตเป็นความพยายามของนักจิตวิทยาในช่วงแรกๆแต่มันเป็นกระบวนการของการพัฒนาสาขาวิชา

        Wilhelm  Wundt (1832-1920) ชาวเยอรมัน  มีความคิดว่า  เนื้อหาของจิตวิทยา  ควรศึกษาโครงสร้างของจิต  เขาจึงเสนอ ลัทธิโครงสร้างนิยม (Structuralism) ขึ้นมา  และ Edward Bradford  Titchener (1867-1927) ได้นำไปเผยแผ่ที่อเมริกา

        กลุ่มนี้เสนอว่า  จิตวิทยาควรศึกษาโครงสร้างของจิตว่า  จิตประกอบขึ้นด้วยหน่วยย่อยอะไรบ้าง  แต่ละหน่วยสัมพันธ์กันอย่างไร  และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยของโครงสร้างกับสมองเป็นอย่างไร วิธีการวิจัย  กลุ่มนี้ใช้วิธี  พินิจภายใน(Introspection)   คือ  สร้างสถานการณ์  ให้ผู้รับการทดลองเผชิญกับสถานการณ์  แล้วให้รายงานว่า  เขารู้สึกอย่างไร  และจดบันทึก

         ผลการทดลองพบว่า  จิต (Mind, Consciousness)   มีโครงสร้าง ๓ หน่วย  คือ  การรู้สึกสัมผัส(Sensation),  จินตภาพ(Image) และ Affective State  คือความรู้สึกทางด้านอารมณ์ (ในภาษาไทยเคยมีผู้ใช้คำว่า  วิภาพ  แต่ผมจะใช้ทับศัพท์ไปก่อน)   แต่ละหน่วยจะมีลักษณะคือ  คุณภาพ(Quality),  ความเข้ม(Intensity),   และ ระยะเวลาความคงทน(Duration)  เช่น

         คุณภาพ   เช่น   รสหวาน - รสเปรี้ยว

         ความเข้ม  เช่น  หวานมาก - หวานน้อย

         ความคงทน  เช่น  รสจะคงทนอยู่ในความรู้สึกได้นานเท่าไร

                                               ฯลฯ

         กลุ่มนี้มีอิทธิพลอยู่ในอเมริกาช่วงเวลาประมาณ  1980 - 1920  หรือราว  ๓๐ ปี  ก็เสื่อมอิทธิพลลง  เพราะถูกต่อต้านจากกลุ่ม  Functionalism  และ  Behaviorism   และมาคิดกันอีกครั้งหนึ่งในช่วง 1960 - ปัจจุบัน  แต่ในนามของ  Structure of Memory : SM,STM,LTM  ภายใต้อาณาจักรของ  Cognitive Psychology  โดยใช้ Scientifict Method   แทนวิธี Introspection.

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HUMAN MINDความเห็น (0)