ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิว นำคณะ ครู ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ สระบุรี

เริ่มต้นดูศูนย์การเรียนที่แม่สาย  ศูนย์การเรียนเดียวมีนักศึกษา 500 คน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2548 เข้าไปดูศูนย์การเรียนเวียงพางคำ มีผู้สูงอายุหัดอ่านภาษาไทยกัน จากการถามครูประจำศูนย์ฯว่า ส่วนใหญ่เลยเป็นคน จีนบ้าง พม่าบ้างหรือชาวเขาต่างๆ เขาอยากรู้ภาษาไทย

วันพอก่อนนะ แล้วจะมาเล่าต่อ