"อบหรืออุบ"

"ริเริ่ม สร้างสรรค์ แข่งขัน กระทำดี สามัคคี ก้าวหน้า พัฒนา เกษตรไทย"

          "อบหรืออุบ" หลังจาก Workshop "สู่ชุมชนคนชุมพร"

          หลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการ KM ที่ศาลากลางจังหวัดชุมพรแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2548 ทางศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร (หม่อนไหม) ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานร่วมกับท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์ความรู้และการจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint Change) ให้ทุกท่านทราบ เพื่อยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันเชิงบูรณาการ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อไป ในโลกแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ใบนี้

          การดำเนินงาน ดังนี้

          1. การแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายงานในลักษณะเชิงบูรณาการและการทำงานเป็นทีม

          2. การบริหารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร

          3. การวางแผนและจัดระบบงาน

          4. การบริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

          5. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ

(ศสพ.ชพ(หม่อนไหม)

          6. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

          7. การบริหารแผนพัฒนาการเกษตรสู่ชุมชนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหม่อนไหม

          8. การพัฒนากลุ่มองค์กรและเครือข่ายเกษตรกร

          9. การเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งการเสริมสร้างและพัฒนาทุนทางสังคมในการอนุรักษ์มรดกทางสังคมและมรดกโลก

          จากนั้นทางศูนย์ฯ โดยคุณสุรพงศ์  จันทร์พงษ์ได้มีโอกาสร่วมดำเนินการเชิงวิเคราะห์กับกลุ่ม KM จังหวัดชุมพร ในช่วงวันที่ 14 กรกฎาคม 2548  และวันที่ 11  สิงหาคม 2548 ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานแต่ละกลุ่มภารกิจต่าง ๆ และการดำเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดชุมพรรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย นับว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

                                                        พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับ

                                                               mulberysilk cp.

                                                                      12/9/48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cp.mulberysilkความเห็น (1)

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

        ขอชื่มชมในความตั้งใจ  และขอให้กำลังใจ   มีข้อเสนอแนะเล็กน้อย      เพื่อปรับปรุงให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องสำหรับบล็อกอื่นๆ      หากจะเป็นการง่ายของผู้สนใจที่จะค้นหาความรู้จากบันทึกต่างๆในอนาคต      คำหลักของบันทึกนี้ควรจะเป็น บันทึกกิจกรรม KM นะครับ

                             พรสกล  ณ ศรีโต

                             12/9/2548

 

หมายเลขบันทึก

3796

เขียน

12 Sep 2005 @ 20:33
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก