การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

“Quality is never an accident, it is always the result of intelligent effort.”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมาผมได้ไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการประจำปี กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยเป็นการนำเสนอประเภท Oral presentation โดยชื่อเรื่องวิจัยคือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ใช้เวลานำเสนอ 12 นาที ซักถาม 3 นาที ผลการประกวดปรากฎว่าได้รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จึงได้ถือโอกาสนำเสนอบทคัดย่อมาให้อ่านครับ ส่วนฉบับเต็มติดตามได้ในwww.bantakhospital.com ในส่วนของบทความครับ

บทคัดย่อ ชื่อเรื่องวิจัย     การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
                        (Way to Quality in Bantak Hospital : From Theory to Practice)
รายชื่อคณะผู้วิจัย
                1.  นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ นายแพทย์ 8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก
                2.  นางสุภาภรณ์  บัญญัติ  พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                การศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตากที่สามารถผ่านการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้พร้อมกันทั้งHAและHPH    วิธีการและผลลัพธ์ของการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากด้วยตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุข เปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ตัวแบบและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก โดยการวิจัยเชิงคุณภาพในการสังเกต สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับการวิจัยจากเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิโดยใช้ตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุข ที่โรงพยาบาลบ้านตากสร้างขึ้นเป็นกรอบในการวิเคราะห์
                ผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลบ้านตากมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและองค์กรเป็นของตนเองโดยตัวแบบดังกล่าวจะสามารถทำให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างดีดังจะเห็นได้จากความเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่ดีขึ้นเมื่อเทียบก่อนและหลังการใช้ตัวแบบดังกล่าวทั้งต่อต่อองค์การ เช่น ขยายและพัฒนาโรงพยาบาลโดยไม่ใช้เงินงบประมาณด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์  พัฒนาโรงพยาบาลได้แม้จะมีทรัพยากรจำกัด  ผ่านการประเมินHA/HPH/HWP เป็นที่ศรัทธาของชุมชน ต่อเจ้าหน้าที่ เช่นความเครียดในการทำงานลดลง การกระทบกระทั่งกันระหว่างแผนก/วิชาชีพลดลงบรรยากาศการทำงานดีขึ้น ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่มากขึ้น คุ้นเคยกันมากขึ้น ต่อประชาชน เช่นสถานะสุขภาพดีขึ้น ความพึงพอใจบริการสูงขึ้น ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนลดลงลดลง ต่อผู้บริหาร ทำให้มีเวลาคิดวิเคราะห์งานมากขึ้นเพราะไม่ต้องคอยตามควบคุมผู้ปฏิบัติมากนัก
                สรุปผลการศึกษานี้โรงพยาบาลต่างๆสามารถนำตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุขไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้ แต่ต้องมีความเข้าใจแนวคิดสำคัญของแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือต่างๆได้อย่างดีและควรมีปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสำเร็จ 7 ประการคือความมุ่งมั่น ความสามารถ วิสัยทัศน์ร่วม วัฒนธรรมคุณภาพ ความต่อเนื่อง การสื่อสารและการมุ่งเน้นประชาชนและชุมชน

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ                        (Way to Quality in Bantak Hospital : From Theory to Practice)                1.  นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ นายแพทย์ 8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก                2.  นางสุภาภรณ์  บัญญัติ  พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก------------------------------------------------------------------------------------------------------------                การศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตากที่สามารถผ่านการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้พร้อมกันทั้งHAและHPH    วิธีการและผลลัพธ์ของการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากด้วยตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุข เปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ตัวแบบและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก โดยการวิจัยเชิงคุณภาพในการสังเกต สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับการวิจัยจากเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิโดยใช้ตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุข ที่โรงพยาบาลบ้านตากสร้างขึ้นเป็นกรอบในการวิเคราะห์                ผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลบ้านตากมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและองค์กรเป็นของตนเองโดยตัวแบบดังกล่าวจะสามารถทำให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างดีดังจะเห็นได้จากความเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่ดีขึ้นเมื่อเทียบก่อนและหลังการใช้ตัวแบบดังกล่าวทั้งต่อ เช่น ขยายและพัฒนาโรงพยาบาลโดยไม่ใช้เงินงบประมาณด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์  พัฒนาโรงพยาบาลได้แม้จะมีทรัพยากรจำกัด  ผ่านการประเมินHA/HPH/HWP เป็นที่ศรัทธาของชุมชน เช่นความเครียดในการทำงานลดลง การกระทบกระทั่งกันระหว่างแผนก/วิชาชีพลดลงบรรยากาศการทำงานดีขึ้น ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่มากขึ้น คุ้นเคยกันมากขึ้น เช่นสถานะสุขภาพดีขึ้น ความพึงพอใจบริการสูงขึ้น ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนลดลงลดลง ทำให้มีเวลาคิดวิเคราะห์งานมากขึ้นเพราะไม่ต้องคอยตามควบคุมผู้ปฏิบัติมากนัก                 สรุปผลการศึกษานี้โรงพยาบาลต่างๆสามารถนำตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุขไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้ แต่ต้องมีความเข้าใจแนวคิดสำคัญของแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือต่างๆได้อย่างดีและควรมีปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสำเร็จ 7 ประการคือความมุ่งมั่น ความสามารถ วิสัยทัศน์ร่วม วัฒนธรรมคุณภาพ ความต่อเนื่อง การสื่อสารและการมุ่งเน้นประชาชนและชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (5)

ธรณ์ธันย์ ติยะศรี
IP: xxx.149.25.239
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์

ผมกำลังทำงานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดกิจกรรมกลุ่มย่อย ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสารภี

ผมเห็นบทความทางงานวิจัย น่าศึกษาและใช้เป็น literature review

อาจารย์จะส่งไฟล์ pdf ให้ได้ไหมครับ

ตอนนี้ไปศึกษาที่ มช.

ขอบคุณครับ

หมอพิเชฐ
IP: xxx.7.150.85
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณธรณ์ธันย์

ช่วยส่งอีเมล์มาหาผมด้วยครับ ผมจะได้จัดส่งไฟล์ไปให้ หรือค้นหาจากวารสารวิชาการสาธารณสุข ในเว็บไซต์กระทรวงสาธารณุสข (สำนักวิชาการ) ก็ได้ครับ

หมอพิเชฐ

ธีรบูลย์
IP: xxx.7.149.109
เขียนเมื่อ 

เรียนDr. Phichet Banyati

ผมกำลังศึกษา ป.โท สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

มีความสนใจ และต้องการ งานวิจัยฉบับเต็ม

เพื่อทำวิทยานิพนธ์

               ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

                              ธีรบูลย์

เกศรินทร์
IP: xxx.181.149.27
เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์

ขณะนี้ดิฉันกำลังศึกษา R2R อยู่เกี่ยวกับ HA

เนื่องจากบทความอาจารย์มีความน่าสนใจและใช้อ้างอิงได้ดิฉันจึงอยากจะขอความกรุณาจากอาจารย์ขอไฟล์แบบเต็มได้มั้ยค่ะ...

                           ขอบคุณค่ะ

หมอพิเชฐ
IP: xxx.7.150.85
เขียนเมื่อ 

สามารถหาไฟล์ฉบับเต็มได้ที่ "วารสารวิชาการสาธารณสุข" ในเว็บของสำนักวิชาการสาธารณสุขของกระทรวงสาสุขที่ www.moph.go.th ครับหรือใช้Google searchก็ได้ครับ