เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมาผมได้ไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการประจำปี กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี โดยเป็นการนำเสนอประเภท Oral presentation โดยชื่อเรื่องวิจัยคือการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ใช้เวลานำเสนอ 12 นาที ซักถาม 3 นาที ผลการประกวดปรากฎว่าได้รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จึงได้ถือโอกาสนำเสนอบทคัดย่อมาให้อ่านครับ ส่วนฉบับเต็มติดตามได้ในwww.bantakhospital.com ในส่วนของบทความครับ

บทคัดย่อ ชื่อเรื่องวิจัย     การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
                        (Way to Quality in Bantak Hospital : From Theory to Practice)
รายชื่อคณะผู้วิจัย
                1.  นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ นายแพทย์ 8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก
                2.  นางสุภาภรณ์  บัญญัติ  พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                การศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตากที่สามารถผ่านการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้พร้อมกันทั้งHAและHPH    วิธีการและผลลัพธ์ของการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากด้วยตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุข เปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ตัวแบบและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก โดยการวิจัยเชิงคุณภาพในการสังเกต สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับการวิจัยจากเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิโดยใช้ตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุข ที่โรงพยาบาลบ้านตากสร้างขึ้นเป็นกรอบในการวิเคราะห์
                ผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลบ้านตากมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและองค์กรเป็นของตนเองโดยตัวแบบดังกล่าวจะสามารถทำให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างดีดังจะเห็นได้จากความเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่ดีขึ้นเมื่อเทียบก่อนและหลังการใช้ตัวแบบดังกล่าวทั้งต่อต่อองค์การ เช่น ขยายและพัฒนาโรงพยาบาลโดยไม่ใช้เงินงบประมาณด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์  พัฒนาโรงพยาบาลได้แม้จะมีทรัพยากรจำกัด  ผ่านการประเมินHA/HPH/HWP เป็นที่ศรัทธาของชุมชน ต่อเจ้าหน้าที่ เช่นความเครียดในการทำงานลดลง การกระทบกระทั่งกันระหว่างแผนก/วิชาชีพลดลงบรรยากาศการทำงานดีขึ้น ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่มากขึ้น คุ้นเคยกันมากขึ้น ต่อประชาชน เช่นสถานะสุขภาพดีขึ้น ความพึงพอใจบริการสูงขึ้น ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนลดลงลดลง ต่อผู้บริหาร ทำให้มีเวลาคิดวิเคราะห์งานมากขึ้นเพราะไม่ต้องคอยตามควบคุมผู้ปฏิบัติมากนัก
                สรุปผลการศึกษานี้โรงพยาบาลต่างๆสามารถนำตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุขไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้ แต่ต้องมีความเข้าใจแนวคิดสำคัญของแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือต่างๆได้อย่างดีและควรมีปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสำเร็จ 7 ประการคือความมุ่งมั่น ความสามารถ วิสัยทัศน์ร่วม วัฒนธรรมคุณภาพ ความต่อเนื่อง การสื่อสารและการมุ่งเน้นประชาชนและชุมชน

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ                        (Way to Quality in Bantak Hospital : From Theory to Practice)                1.  นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ นายแพทย์ 8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก                2.  นางสุภาภรณ์  บัญญัติ  พยาบาลวิชาชีพ 5 โรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก------------------------------------------------------------------------------------------------------------                การศึกษาเรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตากที่สามารถผ่านการประเมินรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได้พร้อมกันทั้งHAและHPH    วิธีการและผลลัพธ์ของการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากด้วยตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุข เปรียบเทียบก่อนและหลังใช้ตัวแบบและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลบ้านตาก โดยการวิจัยเชิงคุณภาพในการสังเกต สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับการวิจัยจากเอกสารและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิโดยใช้ตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุข ที่โรงพยาบาลบ้านตากสร้างขึ้นเป็นกรอบในการวิเคราะห์                ผลการศึกษาพบว่าโรงพยาบาลบ้านตากมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและองค์กรเป็นของตนเองโดยตัวแบบดังกล่าวจะสามารถทำให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาคุณภาพได้อย่างดีดังจะเห็นได้จากความเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่ดีขึ้นเมื่อเทียบก่อนและหลังการใช้ตัวแบบดังกล่าวทั้งต่อ เช่น ขยายและพัฒนาโรงพยาบาลโดยไม่ใช้เงินงบประมาณด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือแพทย์  พัฒนาโรงพยาบาลได้แม้จะมีทรัพยากรจำกัด  ผ่านการประเมินHA/HPH/HWP เป็นที่ศรัทธาของชุมชน เช่นความเครียดในการทำงานลดลง การกระทบกระทั่งกันระหว่างแผนก/วิชาชีพลดลงบรรยากาศการทำงานดีขึ้น ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่มากขึ้น คุ้นเคยกันมากขึ้น เช่นสถานะสุขภาพดีขึ้น ความพึงพอใจบริการสูงขึ้น ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนลดลงลดลง ทำให้มีเวลาคิดวิเคราะห์งานมากขึ้นเพราะไม่ต้องคอยตามควบคุมผู้ปฏิบัติมากนัก                 สรุปผลการศึกษานี้โรงพยาบาลต่างๆสามารถนำตัวแบบบูรณาการ 10 ขั้นตอนสู่บ้านคุณภาพสร้างสุขไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได้ แต่ต้องมีความเข้าใจแนวคิดสำคัญของแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถเชื่อมโยงเครื่องมือต่างๆได้อย่างดีและควรมีปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสำเร็จ 7 ประการคือความมุ่งมั่น ความสามารถ วิสัยทัศน์ร่วม วัฒนธรรมคุณภาพ ความต่อเนื่อง การสื่อสารและการมุ่งเน้นประชาชนและชุมชน