เส้นทางการศึกษา สอดส่องหาตัวช่วยในชุมชน

ปัญหาที่เกิดในชุมชนจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

 ในวาระญาติมิตรจังหวัดมหาสารคามมาเยี่ยมเยียนถึงถิ่น

โครงการต้นแบบ (สกว.)เพื่อบูรณาการการศึกษาชุมชน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2549  ณ มหาชีวลัยอีสาน โดย ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์

จากคำถามที่ว่า คนจังหวัดมหาสารคามจะสามารถอยู่มหาสารคามได้อย่างไร ก่อนที่จะพัฒนาเราจะต้องรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและชุมชนจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร

1.วันนี้เราอยู่กับความรู้อะไร

2.สภาพการ สถานการณ์ เปลี่ยนแปลงเป็นมาอย่างไร

3.ศักยภาพของพวกเราเป็นอย่างไร

4.ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหาวิถีชุมชนเหล่านี้ได้

คนเราอาศัยอยู่ที่ตรงไหน ควรจะมีความรู้พอเพียงที่จะบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น มีศักยภาพพอที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนากิจกรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ออกแบบหาความรู้การค้นคว้าชุดความรู้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้งถิ่นฐานและชุมชนของตัวเองให้ดีขึ้น

การพัฒนาชุมชนเอาเรื่องง่ายๆที่ชาวบ้านเข้าใจและสามารถทำได้

วิธีทำการบ้าน

1.เอาเรื่องใกล้ตัว ใกล้ใจมาคิดวิเคราะห์ปัญหาเอาโครงสร้างมาดู

2.ออกแบบภาพรวมเพื่อกำหนดทิศทางให้เหมาะสม

3.เรียงลำดับความสำคัญของเรื่อง

4.กำหนดรูปแบบการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน

กรณีตัวอย่างเรื่องอาชีพการเลี้ยงโคระดับชุมชน (ทำไมถึงเลือกเรื่องนี้)

1.เป็นอาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่สนใจ

2.มีการเลี้ยงทั่วไปในครัวเรือนสมาชิก

3.มีการเคลื่อนไหวทางนโยบาย

4.เป็นอาชีพที่มีภูมิรู้ในท้องถิ่น

5.เป็นเรื่องที่มีการพัฒนาในระดับวิชาการทั่วโลก

6.เรื่องที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาความยากจน

7.เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง

ระบบการศึกษาจะต้องเป็นการศึกษาสำหรับคนทั้งมวล และแก้ปัญหาหมดทุกเรื่อง ระบบการศึกษาเช่นนี้จึงจะต้องการระบบการเรียนรู้ใหม่ระบบการเรียนรู้ปัจจุบันนี้เน้นการเรียนในห้องและที่จากการท่องจำวิชา ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบปิดและแบบแยกส่วน

Key word

การศึกษาเป็นปัจจัยหลักในการสร้างและพัฒนาความรู้ความคิด ตลอดจนความประพฤติ คุณงามความดีของบุคคลให้ดำรงตนอยู่ในสังคมและโลก ผู้ที่จะทำงานพัฒนาให้บรรลุสำเร็จได้นั้น จะต้องตระหนักว่า ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในที่ต่างกันในสภาพการณ์ต่างๆกันย่อมมีความแตกต่างกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ปัญหาในชุมชนมีมากมายแก้ไขไม่มีวันหมดแน่ หากยังรอระบบการศึกษาอย่างที่เป็นในปัจจุบันก็คงยาก ที่แน่ๆ ชุมชนต้องหันมาศึกษา"ตนเอง" เริ่มต้นจาก "ตัวเอง" "ครอบครัว" แล้วก็เป็นชุมชน ชุมชนต้องหันมาศึกษาและแก้ไขปัญหาของตนเองมากขึ้นครับ