ความสำคัญของสื่อการสอน

ในกระบวนการเรียนการสอน สือการสอน จัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการเรียนการสอนครบบริบูรณ์ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในครั้งนั้น ๆ อีกด้วย

สื่อการสอน              สื่อในการสอนมีองค์ประกอบหลายอย่างมารวมกัน  ทำให้สื่อนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์  มีองค์ประกอบดังนี้             ครู  คือ  เป็นผู้อธิบายเนื้อหาสาระในการเรียนการสอน                    เนื้อหา  คือ  เนื้อเรื่องในการเรียนการสอน             สื่อ  คือ  ตัวเชื่อมระหว่างผู้เรียนกับความรู้ที่ครูถ่ายทอด                       ผู้เรียน  คือ  ผู้รับสื่อจากครูผู้สอน                          ประโยชน์

-         ช่วยพัฒนาความคงที่ของเนื้อหา

-         เพื่อเป็นแหล่งความรู้  เป็นเครื่องกำหนดบทบาท

-         เป็นสื่อการเรียนการสอน

-         เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอน

แหล่งความรู้เกิดจาก

-       จากครูผู้สอนโดยตรง

-       จากผู้เรียน

-       การใช้สื่อเป็นศูนย์กลาง

-       การนำสิ่งแวดล้อมมาเป็นสื่อในการเรียนการสอน