สร้างโอกาสแก่สังคม หนึ่งในการทำดีถวายในหลวง

บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้าชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 031 - 0 - 03432 -9

จากสถานการณ์ประเทศไทยที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมานั้นส่งผลกระทบโดยรวมสู่ประชากรทุกระดับชั้น ทำให้เกิดสภาพของปัญหาสังคมที่มีอยู่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ยากจนและด้อยโอกาส ที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด อพยพเข้ามาแสวงหางานทำในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร จึงเกิดความหลากหลายของปัญหาและอาชีพ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ย่านชุมชนแออัด ริมคลอง ริมทางรถไฟ ใต้สะพาน สะพานลอย ที่สาธารณะ สถานีขนส่ง เป็นต้น และหรือที่รู้จักกันในนาม เด็กเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง คนพเนจร ขอทาน และที่พบมากอีกกลุ่มคือ ครอบครัวเร่ร่อน กลุ่มคนเหล่านี้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นปัญหาต่อสังคม กล่าวคือมีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่เสี่ยงและเกี่ยวพันกับเรื่องการแพร่ระบาดยาเสพติด โรคเอดส์ มั่วสุมอบายมุขต่าง ๆ เป็นกลุ่มมิจฉาชีพ ก่ออาชญากรรม มีพฤติกรรมที่รุนแรง ชอบความเป็นอิสระ หรือบางครั้งต่อต้านสังคม จากพฤติกรรมดังกล่าวก็เพื่อได้มาในปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพถึงแม้จะต้องเสี่ยงกับภัยอันตรายหรือความปลอดภัยต่อชีวิตแต่ก็ไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า จึงเกิดปัญหาต่อสังคมดังกล่าว รวมทั้งการขาดความรู้ ด้อยโอกาสทางการศึกษา ไร้ญาติมิตร ตลอดจนมีปัญหาจากครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุ่น เร่ร่อนอยู่ในสังคมกับกุ่มต่าง ๆ ซึ่งขาดโอกาสหรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยเหลือในการพัฒนาให้ได้รับโอกาสทางสังคมที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น                    

เมื่อสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ได้ดำเนินกิจกรรมในโครงการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง โดยดีรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจาก ธนาคารโลก ประจำประเทศไทย เมื่อปี 2543 โดยระดม การมีส่วนร่วมจากบุคคลต่าง ๆ ในสังคมมาทำงานในรูปแบบอาสาสมัครนอกเวลา เป็นระยะเวลา 1 ปี และทำงานอย่างต่อเนื่องมาโยตลอด พบว่ากลุ่มเด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาสในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ถึงได้ยาก และเมื่อสามารถเข้าไปดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และได้มีการคิดค้นพัฒนาหลักสูตรที่จะให้ความรู้ในเรื่องของโทษภัยของยาเสพติด และความรู้เรื่องเพศศึกษาที่สมแก่วัย ตลอดจนถึงการป้องกันตัวเองจากพิษภัยของยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงได้ยากเป็นผลสำเร็จในเบื้องต้น จากการเก็บตัวเลขเบื้องต้นของผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาในกลุ่มเด็กเร่ร่อนและผู้ด้อยโอกาสจำนวน 997 คน และ อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คนพบว่า หลักสูตรดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัยหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการค้นหาความต้องการความช่วยเหลือที่แท้จริง โดยอาศัยการสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมระหว่าง เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครและกลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา                     

 จากข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาข้างต้น สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ให้ความสำคัญยิ่งที่จะดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนที่ยากจนและด้อยโอกาสที่เร่ร่อนเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานกิจกรรมที่สร้างสรรค์และส่งเสริมความรู้และทักษะในการดำเนินชีวิตที่ปลอดภัยจากเรื่องยาเสพติด และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้สามารถอยู่ในสังคมโดยปกติสุขลดปัญหาที่เป็นพฤติกรรมความรุนแรงของสังคมในปัจจุบัน โดยพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวไปพร้อมกันด้วยเพื่อคิดค้นเนื้อหากิจกรรมและองค์ความรู้ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงได้ยากทั้งนี้ยังดำเนินการให้เกิดแนวร่วมระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป  
               การชักชวนให้ ทำดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงของเรา ด้วยการที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสมีส้วนร่วมในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้แก่คนด้อยโอกาส เป็นแนวทางหนึ่งที่ สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ดำริและ ริเริ่มให้เกิดขึ้นมาโดยตลอด จากหลักคิดที่ว่า ทำดี สร้างโอกาส ทำได้ทันทีไม่ต้องรอ
  
   สนับสนุนการทำงาน
  
  
 
  ผู้มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
  
    
   
  
 
  สามารถทำได้ โดยการโอนเงินเข้า
  
 
  บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้า
  
   
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 031 - 0 - 03432 -9
  
  หรือบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้า
  
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 706 - 2- 33411 -2
ทุนที่คุณสนับสนุนเราเพียงคนละไม่มาก แต่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อคนด้อยโอกาสได้จำนวนไม่น้อย อยู่ที่คุณกล้าที่จะให้เพื่อคนด้อยโอกาสหรือไม่เท่านั้น

หรือ ส่ง สิ่งของที่จะบริจาค ทั้ง เสื้อผ้า อาหารแห้ง ขนม นมเนย หรือเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน อุปกร์สำนักงาน ถุงยางอนามัย หนังสือการ์ตูน มาได้ที่
สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
95/617 
หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2884-5711-2 email : [email protected]
โทรศัพท์ประสานงาน 0-6-687-0902 /0-1470-5162

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสียงสะท้อนจากฅนด้อยโอกาส

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพชีวิต#ในหลวง#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว#อาสาสมัคร#คนด้อยโอกาส#ปัญหาสังคม#กิจกรรมสัมพันธ์#บริจาค

หมายเลขบันทึก: 37933, เขียน: 09 Jul 2006 @ 15:47 (), แก้ไข: 30 Mar 2012 @ 17:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
ช่วยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์บ่อยๆ ทุกเดือนนะครับ หากรวบรวมสิ่งของได้พอสมควร  อาจจะนำไปมอบให้ที่สมาคมนะครับ