สภามหาวิทยาลัย : 37. จำนวนบัณฑิต ม. มหิดล ปี ๒๕๔๘

          ม. มหิดล มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ ๖ กค. นี้     มีบัณฑิตปี ๒๕๔๘  จำนวน ๗,๙๒๔ คน    แบ่งเป็น

              ปริญญาเอก                              ๑๖๔ คน
             ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง      ๒ คน
             ปริญญาโท                           ๑,๖๐๗ คน
             ประกาศนียบัตรบัณฑิต           ๗๑๑ คน
             ปริญญาตรี                          ๔,๒๙๘ คน (ในจำนวนนี้เป็นของสถาบันสมทบ ๑,๘๕๑ คน)
             อนุปริญญา                             ๕๗๒ คน

        ม. มหิดล ทูลเกล้าถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชนบทศึกษา แด่พระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัว     และอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๓ ราย

วิจารณ์ พานิช
๓ กค. ๔๙
        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)