BAR: การ ลปรร.กับเครือข่ายรณรงค์เพื่อลดอบายมุขในกลุ่มวัยรุ่นมุสลิม

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การใช้เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการ

     ด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 4 องค์กร คือ องค์กรกลางนักศึกษาและบัณฑิตทุนไอดีบีในประเทศไทย (อนอ.)  กลุ่มนักศึกษามุสลิมวิทยาศาสตร์สุขภาพ สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข (สจส.) สหพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมสงขลา (สนส.) และชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการณรงค์เพื่อลดอบายมุขในกลุ่มวัยรุ่นมุสลิม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัญหาด้านอบายมุขและสุขภาวะโดยรวมของวัยรุ่นมุสลิมในชุมชน จัดทำและพัฒนาสื่อการรณรงค์ และดำเนินการรณรงค์ ตลอดจนจัดทำกิจกรรมแก้ไขปัญหาอบายมุขในวัยรุ่นมุสลิมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 

     และในวันที่ 11 ก.ค.49 ที่จะถึงนี้ เป็นวัดหยุดราชการเนื่องในวันเข้าพรรษา ผมได้รับเชิญจาก เครือข่ายรณรงค์เพื่อลดอบายมุขในกลุ่มวัยรุ่นมุสลิม นำโดยนายกูอารอฟัร  ยูโซะ ผู้ประสานงานโครงการฯ และเภสัชกรยูซูฟ  นิมะ ที่ปรึกษาโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเข้าไป ลปรร.การใช้เครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการณรงค์เพื่อลดอบายมุขในกลุ่มวัยรุ่นมุสลิม ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (สงขลา) กลุ่มเป้าหมายประมาณ 20 คนครับ นับเป็นความเต็มใจ ภาคภูมิใจ และเกิดปิติอย่างยิ่ง ที่เยาวชนได้คิดร่วมดำเนินงานดี ๆ ทั้งนี้ปิติที่ผมได้มีโอกาสแม้จะเพียงน้อยนิดในการช่วยสนับสนุน

     ในการนี้ผมจึงเตรียมตัวเพื่อร่วม ลปรร.กับกลุ่มนี้ คือการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้น และให้ได้ปฏิบัติจริง ขึ้นในการทำสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการ และจะขอเพิ่มเทคนิคการสังเกตให้ด้วย เนื่องจากผมเห็นว่าการสังเกตเป็นเรื่องปกติที่ควรกระทำในทุกสถานการณ์อยู่แล้ว จากนั้นก็จะนำมาสรุปกัน และช่วยกันตั้งข้อสังเกต ถึงกระบวนการที่เกิดขึ้น จะอุดจะเสริมเติมแต่งตรงไหนอย่างไร ก่อนที่จะเติมเต็มจากประสบการณ์ที่พอมีทั้งจากของผมเอง และของที่ปรึกษาโครงการฯ ด้วย เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้ทำ AAR แล้วจะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งในคราวต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

บางครั้ง..

หากเราทำ...อย่างจริง..และจัง..

สิ่งที่ทำย่อมนำไปสู่เป้า...

หากแม้ว่า...หันกลับมามอง..

สิ่งที่เราๆ...ทำกัน..

หาใช่ตามกระแส...

หากแต่ได้ทำจริง...สิ่งที่มุ่งหวังย่อมไปถึง

เป็นแน่แท้

เขียนเมื่อ 
     ผมมองว่าเป็นโครงการที่น่าจะเกิดจากสำนึกของน้อง ๆ ที่อยากเห็นสังคมปลอดอบายมุข หรือช่วยกันทำให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่พอจะช่วย ๆ กันทำให้ลดลง ควบคุมไม่ให้เพิ่มขึ้นได้ คิดว่าจะเป็นเช่นนั้นครับ