กิจกรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีด้วยกันมากมายหลายประเภทครับ แต่กิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเราที่สำคัญและจัดเป็นประจำทุก ๆ ปีก็คือ "แห่เทียนเข้าพรรษา"

 

การทำกิจกรรมของนักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ของการทำกิจกรรมนั้นมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายอย่าง ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือ นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกัน โดยการทำงานร่วมกันจะทำให้นักศึกษารู้จักคน รู้จักเพื่อน ทำให้เกิดความผูกพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งผูกพันธ์กับเพื่อนก็ดี ผูกพันธ์กับอาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรม ผูกพันธ์กับมหาวิทยาลัย ผลสัมฤทธิ์นั้นอาจจะไม่สามารถวัดออกมาในเชิงตัวเลขหรือเชิงปริมาณได้ แต่สิ่งที่นักศึกษาได้รับนั้นมีคุณค่าทางด้านจิตใจที่ประเมินค่ามิได้