somtawin
นาง สมถวิล somtawin โชติคณาทิศ

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ


โรงเรียนได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
Support+052 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

โรงเรียนได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและโครงการหนึ่งอำเภอ  หนึ่งโรงเรียนในฝัน  โดยเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา     มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  อย่างเต็มศักยภาพ   โดยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  และความต้องการของท้องถิ่น  โรงเรียนจึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาพัฒนา  ในปีการศึกษา2549  ดังนี้

1.  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยผู้บริหาร  ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง    และชุมชน มีส่วนในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา  มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน  เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในด้านคุณภาพการจัดการศึกษา    มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับตัดสินความสำเร็จ มีการวางแผนออกแบบกิจกรรม  โครงการ  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแผนปฏิบัติงานตลอดจนระบบการกำกับ  ติดตาม

2.  ส่งเสริมให้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานและแผนกำกับติดตาม โดยมีกลไก    กำกับ    ติดตาม   ตรวจสอบ     จากผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะๆ    มีการรายงานผลความก้าวหน้าทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการจัดประชุม

3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ 

4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่  ทั้งในเรื่องของวิชาการ  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ   รวมทั้งสุขภาพกายและจิต

5.  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ  ทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร  ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 37862เขียนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2006 00:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 15:19 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี