วันนี้มีศัพท์มาฝาก 1 คู่ครับ คือ คำว่า Benign แปลว่าที่ใจดี กับคำว่า Malignant ที่ใจร้าย เพราะรากศัพท์ Mal_ แปลว่าเลว

 • ดังนั้น benign tumor แปลว่า เนื้องอกที่ใจดี หรือเนื้องอกธรรมดา หรือ เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง
 • และ Malignant tumor แปลว่า เนื้องอกที่ใจร้าย หรือเนื้องอกที่กลายเป็นมะเร็ง (Cancers) ครับ

     เฉกเช่นเดียวกับผึ้งนะครับ ก็มีผึ้งที่ใจร้ายและผึ้งที่ใจดี ผมว่าเราน่าจะใช้เรียกผึ้งได้ด้วยศัพท์ 2 คำนี้นะครับ

 • benign honeybees และ
 • malignant honeybees

          ต่อไปเป็น definition ของคำว่า "benign" นะครับ

 

      ความหมายของ benign บนเว็บในภาษา ภาษาอังกฤษ: (เลือกมา)

 • not dangerous to health; not recurrent or progressive (especially of a tumor)
 • pleasant and beneficial in nature or influence; "a benign smile"; "the benign sky"; "the benign influence of pure air"
 • A mild illness or non-malignant form of a tumor. Benign tumors usually have well defined edges and tend to grow slowly.
 • Not malignant. A condition that is called benign may mean that the cells are different, but they are not malignant
อ้างอิง : http://www.google.co.th/search?hl=th&lr=&defl=en&q=define:benign&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title
 

          ต่อไปก็เป็น definition ของคำว่า "Malignant" นะครับ

 

      ความหมายของ malignant บนเว็บในภาษา ภาษาอังกฤษ: (เลือกมา)

 • dangerous to health; characterized by progressive and uncontrolled growth (especially of a tumor) .
 • A malignant tumor is a cancerous growth with a tendency to spread to other parts of the body.
 • (ma-LIG-nant): Maligant tumours are ones that have the ability to invade and destroy surrounding tissues and have the capacity to spread to other more distant parts of the body.
 • A malignant tumor is cancer. A benign tumor is a growth that is not cancerous.
อ้างอิง :  http://www.google.co.th/search?hl=th&q=define%3Amalignant&btnG=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2&meta=