มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น

 จากสถานการณ์ประเทศไทย และจากแนวความคิดการแสวงหาทางออกเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ดังกล่าวข้างต้น สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในฐานะที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำงานปฏิบัติการพัฒนาชุมชนและสังคม ในระดับท้องถิ่น  ทำงานร่วมกับภาคประชาชนและภาคประชาสังคม รวมถึงการทำงานร่วมกับภาครัฐ เป็นเวลามานานถึง ๒๐ ปี ได้ตระหนักว่า หากต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนแล้ว จำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการให้กับผู้นำท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครทางสังคม เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็งระดับฐานราก จากนั้นจึงยกระดับความเข้มแข็งเข้าสู่ความเป็นสังคมในฐานกว้าง จนถึงระดับการถอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนดำเนินงานเชิงนโยบายให้กับสังคมและประเทศ และเพื่อให้การดำเนินงานตามแนวคิดดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  จึงได้จัดตั้ง มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น ตามประกาศของสถาบัน ลงวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๕๓ โดยให้มีสำนักงานที่ ๖๙๓ ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๓-๖๗๑๓, ๐๒-๒๒๕-๗๒ฅ๓, ๐๒-๒๒๖๖-๓๗๓, โทรสาร ๐๒-๒๒๖-๔๗๑๘

 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง  

  1. เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมให้กับประชาชน
  2. เพื่อดำเนินการจัดการวิจัย ถอดบทเรียน จัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและสังคมให้กับประชาชน
  3. เพื่อให้การบริการวิชาการงานด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมคุณธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้กับสังคม
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในด้านการศึกษาและการพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนท้องถิ่น พื้นที่และภูมินิเวศ ตลอดทั้งเชื่อมโยงเข้าสู่การผลักดันในเชิงนโยบาย
  5. เพื่อการผลิตและเผยแพร่สื่อด้านการพัฒนา เพื่อขยายแนวคิดทางเลือกการพัฒนาต่อสังคม

  

กรอบความคิดการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนท้องถิ่น  

LDI Model

(กำลังหาทางเอาภาพขึ้น)

สามเหลี่ยมตรงกลาง คือเป้าหมายของการจัดการศึกษา กล่าวคือพุ่งความสนใจที่แกนนำการเปลี่ยนแปลง (CA – Change Agent) การสร้างจิตอาสา (VC – Voluntary Conscious  และเครือข่ายชุมชน (NW-Net Working)

สามเหลี่ยมรอบนอก เป็นเครื่องมือในการศึกษา คือ การศึกษาชุมชน  (CS – Community Study) การจัดการความรู้ในชุมชน  (KM – Knowledge Management)  และการเปลี่ยนแปลงสังคม (CC – Community Change) หรืออาจจะใช้คำว่า ศึกษาชุมชน เรียนรู้ชุมชน และเปลี่ยนแปลงชุมชน

การจัดการศึกษาของมหาวิชชาลัย จึงมุ่งที่จะให้ผู้ศึกษาสนใจที่รูปธรรมของชุมชน และต้องเข้าไปสู่ชุมชนเพื่อรวบรวมประสบการณ์ เรื่องราว และองค์ความรู้    และนำความรู้ไปปฏิบัติการในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนจริง ๆ 

 

ดร.ศักดิ์ ประสานดี