มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น

Username0813006188
สมาชิกเลขที่122144
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

"มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น" จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553  เป็นหน่วยงานเอกชน ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในสังกัดของมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

จากประสบการณ์ของสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ที่คลุกคลีกับงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และงานเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม มาร่วม 20 ปี นั้น ช่วงเวลาการขึ้นสู่ทศวรรษที่ 3 ของสถาบัน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับประสบการณ์ขึ้นสู่งานเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนา และการผลักดันเชิงนโยบาย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง "มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น"  เพื่อ

1. ดำเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมให้กับประชาชน

2. เพื่อดำเนินการจัดการวิจัย การถอดบทเรียน จัดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและสังคมให้กับประชาชน

3. เพื่อให้บริการวิชาการงานด้านพัฒนาชุมชนและสังคม ส่งเสริมคุณธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้กับสังคม

4. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในด้านการศึกษาและการพัฒนา เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในระดับชุมชนท้องถิ่น พื้นที่และภูมินิเวศ ตลอดทั้งการเชื่อมโยงสู่การผลักดันในเชิงนโยบาย

5. เพื่อการผลิตและเผยแพร่สื่อด้านการพัฒนา เพื่อขยายแนวคิดทางเลือกการพัฒนาต่อสังคม

 

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  ศ.น.พ.ประเวศ วะสี

                                                ศ.ดร.เสน่ห์  จามริก    

                                                ศ.ระพี   สาคริก

ประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา     นายเอนก  นาคะบุตร

เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  น.พ.พลเดช  ปิ่นประทีบ   (089 4847994)                      

 

ประธานวิชชาลัยชุมชนท้องถิ่นพัฒนา   นายเอนก นาคะบุตร (081 9110398)

ผู้อำนวยการวิชชาลัยชุมชนท้องถิ่นพัฒนา   ดร.ศักดิ์  ประสานดี (081 3006188)

รองผู้อำนวยการวิชชาลัยชุมชนท้องถิ่นพัฒนา   อ.ชาญ   รูปสม (089 0488558)

เลขานุการวิชชาลัยชุมชนท้องถิ่นพัฒนา   อ.มนฑา  เจริญสุขสุวรรณ (081 9856880)

 

สำนักงาน มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น

อาคารมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

(บริเวณเดียวกับสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.- ยศเส ติดกับโรงพยาบาลหัวเฉียว-โบ๊เบ๊)

๖๙๓ ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๓-๖๗๑๓, ๐๒-๒๒๕-๗๒ฅ๓, ๐๒-๒๒๖๖-๓๗๓, โทรสาร ๐๒-๒๒๖-๔๗๑๘