โครงการ CAI

CAI
  โครงการ  ผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเครื่องดนตรีสากล หลักการและเหตุผล                                 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นการมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง   เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนควรจัดทำสื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อทางด้านเทคโนโลยี  ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วัตถุประสงค์       1. เพื่อให้ผู้เรียนและกลุ่มที่สนใจได้ศึกษาประวัติ หน้าที่ ของเครื่องดนตรีสากล                              2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ เป้าหมาย ก.       ด้านปริมาณ   มีสื่อประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ข.       ด้านคุณภาพ  ผู้เรียนมีความรู้ทางด้านประวัติหน้าที่ของเครื่องดนตรีสากลและการสอนใช้คอมพิวเตอร์ สถานที่ดำเนินการ   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะเวลาดำเนินการ     กรกฎาคม กันยายน   2549 วิธีการดำเนินการ ( รายละเอียดในการจัดกิจกรรม )
ที่

กิจกรรมที่จัด / ขั้นตอน

ปี พ . . 2549
มิ . . . . . . . ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 จัดทำโครงการเพื่อเสนอ / /          
2 จัดดำเนินการตามโครงการ   / / /      
3 จัดนำเสนอผลงาน              
  แนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้แนวความคิดของ กาเย่    เพื่อให้ได้บทเรียนที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึดหลักการนำเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์ หลักการสอนทั้ง 9 ประการได้แก่  
  • เร่งเร้าความสนใจ ( Gain Attention)
  • บอกวัตถุประสงค์ ( Specify Objective)
  • ทบทวนความรู้เดิม ( Activate Prior Knowledge)
  • นำเสนอเนื้อหาใหม่ ( Present New Information)
  • ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ ( Guide Learning)
  • กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน ( Elicit Response)
  • ให้ข้อมูลย้อนกลับ ( Provide Feedback)
  • ทดสอบความรู้ใหม่ ( Assess Performance)
  • สรุปและนำไปใช้ ( Review and Transfer)
งบประมาณ งบประมาณกลุ่ม                      -           บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสาววนิดา     สนิทมาก                  รหัส 48071606                         นายสุทัศน์         ขุนเทียน                    รหัส 48071750                         นายเทพพงษ์      ธวัชบัณฑิต              รหัส 48071880 หน่วยงาน/วิชา ที่เกี่ยวข้อง       355542  การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           แนวทางการติดตามผล         ติดตามประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด ผลที่คาดว่าจะได้รับ         ผู้เรียนได้ความรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเครื่องดนตรีสากล

ประมาณการ                      -

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                            

นางสาววนิดา     สนิทมาก                  รหัส 48071606

                        นายสุทัศน์         ขุนเทียน                    รหัส 48071750                        นายเทพพงษ์      ธวัชบัณฑิต              รหัส 48071880
                            
                                                                  

                     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน teppong2507

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 37592, เขียน: 07 Jul 2006 @ 11:26 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 09:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)