การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต.

การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต.

ปณิตา  วรรณพิรุณ : การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหา
เป็นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต. (DEVELOPMENT OF A PROBLEM-BASED BLENDED LEARNING MODEL
TO DEVELOP UNDERGRADUATE STUDENTS’ CRITICAL THINKING) 
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รศ.ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :
รศ.ดร.วิชุดา รัตนเพียร, 390 หน้า.

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยมีขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ  1) การศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ  2) การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ  3) การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ  4) การนำเสนอรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Cornell Critical Thinking Test Level Z)  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ลงทะเบียนวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  จำนวน 38  คน  ระยะเวลาในการทดลอง 13 สัปดาห์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-Test Dependent

            ผลการวิจัย  พบว่า

  1. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
    คือ 1) หลักการของรูปแบบ  2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  3) วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน  และ 4) การวัดและการประเมินผล;  วัตถุประสงค์ของรูปแบบคือเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยกระบวนการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเตรียมการก่อนการเรียนการสอน และ
    2) ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลใช้การวัดพัฒนาการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการประเมินตามสภาพจริง
  2. นิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนิสิตมีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน  ทำการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแล้วมีความคิดเห็นว่า  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก

                                                                                

อ้างอิงจาก

ปณิตา วรรณพิรุณ. 2551.  การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต.  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blended Learning

คำสำคัญ (Tags)#ปัญหาเป็นหลัก#การคิดอย่างมีวิจารณญาณ#blended learning#การเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน

หมายเลขบันทึก: 375420, เขียน: 15 Jul 2010 @ 18:40 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 22, อ่าน: คลิก


ความเห็น (22)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์ ดร.ปณิดา เป็นบทความทางวิชาการที่เป็นประโยชน์สำหรับบัณฑิตศึกษาอย่างกระผมมากเลยครับ พอดีกระผมกำลังจะทำวิทยานิพนธ์ ในเทอมหน้าพอดีเลยครับ เทอมนี้กำลังคิดหัวข้อวิทยานิพนธ์อยู่ ได้อ่านบทความทางวิชาการของอาจารย์แล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์สำหรับกระผมมากเลยครับ

@ อภิชาต ธิมาชัย

สวัสดีค่ะ

หากมีอะไรที่อาจารย์ช่วยได้ บอกได้เลยนะคะ

ยินดีร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะ ^^

เขียนเมื่อ 

@ อ.ดร.ปณิดา
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับท่านอาจารย์ ในภายภาคหน้ากระผมต้องขอรบกวนอาจารย์ช่วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับ ขอรบกวนล่วงหน้าแล้วกันนะครับ ยินดีที่ได้แบ่งปันเอาความรู้ประประสบการณ์ร่วมเช่นกันครับ

IP: xxx.77.231.143
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ คือผมทำการสอนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยใช้ให้นักเรียน

ศึกษาจากบล็อคประจำวิชา มีการให้นักเรียนทำแบบทดสอบผ่านต้องอินเตอร์เน็ต

ส่งงานผ่านทางบล็อกของนักเรียนทางหนึ่ง กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติสัปดาห์ละ

1 คาบครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นการสอนแบบผสมผสานแล้วใช่ไหมครับ

คราวนี้ถ้าตอนปลายภาคเรียนนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน สำนักงานอัยการ ศาล สถานีตำรวจ เรือนจำ ฯ อย่างนี้ก็เพิ่มวิธีสอนอีกแบบเข้าไปผสมผสานด้วย คิดว่าน่าจะทำให้นักเรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันก็สอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม นำข่าวสารทั้งด้านดี ไม่ดีของเด็กและเยาวชนมาให้นักเรียน นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ครูแต่งเป็นคำกลอนสอนใจ เกี่ยวกับประเด็นข่าวเหล่านั้น ซึ่งหากนำเสนอในชั้นเรียนไม่ได้ ก็นำไปเผยแพร่ไว้ใน

บล็อก

อาจารย์มองดูแล้ว มันจะวุ่นวายไปไหมครับ ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ คือตอนนี้

ครูการุณย์ สุวรรณรักษา

IP: xxx.77.231.143
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ คือผมทำการสอนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยใช้ให้นักเรียน

ศึกษาจากบล็อคประจำวิชา มีการให้นักเรียนทำแบบทดสอบผ่านต้องอินเตอร์เน็ต

ส่งงานผ่านทางบล็อกของนักเรียนทางหนึ่ง กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติสัปดาห์ละ

1 คาบครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นการสอนแบบผสมผสานแล้วใช่ไหมครับ

คราวนี้ถ้าตอนปลายภาคเรียนนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน สำนักงานอัยการ ศาล สถานีตำรวจ เรือนจำ ฯ อย่างนี้ก็เพิ่มวิธีสอนอีกแบบเข้าไปผสมผสานด้วย คิดว่าน่าจะทำให้นักเรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันก็สอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม นำข่าวสารทั้งด้านดี ไม่ดีของเด็กและเยาวชนมาให้นักเรียน นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ครูแต่งเป็นคำกลอนสอนใจ เกี่ยวกับประเด็นข่าวเหล่านั้น ซึ่งหากนำเสนอในชั้นเรียนไม่ได้ ก็นำไปเผยแพร่ไว้ใน

บล็อก

อาจารย์มองดูแล้ว มันจะวุ่นวายไปไหมครับ ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ คือตอนนี้

ครูการุณย์ สุวรรณรักษา

IP: xxx.77.231.143
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ คือผมทำการสอนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยใช้ให้นักเรียน

ศึกษาจากบล็อคประจำวิชา มีการให้นักเรียนทำแบบทดสอบผ่านต้องอินเตอร์เน็ต

ส่งงานผ่านทางบล็อกของนักเรียนทางหนึ่ง กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติสัปดาห์ละ

1 คาบครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นการสอนแบบผสมผสานแล้วใช่ไหมครับ

คราวนี้ถ้าตอนปลายภาคเรียนนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน สำนักงานอัยการ ศาล สถานีตำรวจ เรือนจำ ฯ อย่างนี้ก็เพิ่มวิธีสอนอีกแบบเข้าไปผสมผสานด้วย คิดว่าน่าจะทำให้นักเรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันก็สอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม นำข่าวสารทั้งด้านดี ไม่ดีของเด็กและเยาวชนมาให้นักเรียน นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ครูแต่งเป็นคำกลอนสอนใจ เกี่ยวกับประเด็นข่าวเหล่านั้น ซึ่งหากนำเสนอในชั้นเรียนไม่ได้ ก็นำไปเผยแพร่ไว้ใน

บล็อก

อาจารย์มองดูแล้ว มันจะวุ่นวายไปไหมครับ ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ คือตอนนี้

ครูการุณย์ สุวรรณรักษา

IP: xxx.77.231.143
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ คือผมทำการสอนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยใช้ให้นักเรียน

ศึกษาจากบล็อคประจำวิชา มีการให้นักเรียนทำแบบทดสอบผ่านต้องอินเตอร์เน็ต

ส่งงานผ่านทางบล็อกของนักเรียนทางหนึ่ง กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติสัปดาห์ละ

1 คาบครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นการสอนแบบผสมผสานแล้วใช่ไหมครับ

คราวนี้ถ้าตอนปลายภาคเรียนนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน สำนักงานอัยการ ศาล สถานีตำรวจ เรือนจำ ฯ อย่างนี้ก็เพิ่มวิธีสอนอีกแบบเข้าไปผสมผสานด้วย คิดว่าน่าจะทำให้นักเรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันก็สอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม นำข่าวสารทั้งด้านดี ไม่ดีของเด็กและเยาวชนมาให้นักเรียน นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ครูแต่งเป็นคำกลอนสอนใจ เกี่ยวกับประเด็นข่าวเหล่านั้น ซึ่งหากนำเสนอในชั้นเรียนไม่ได้ ก็นำไปเผยแพร่ไว้ใน

บล็อก

อาจารย์มองดูแล้ว มันจะวุ่นวายไปไหมครับ ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ คือตอนนี้

ครูการุณย์ สุวรรณรักษา

การุณย์ สุวรรณรักษา
IP: xxx.77.231.143
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ คือผมทำการสอนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยใช้ให้นักเรียน

ศึกษาจากบล็อคประจำวิชา มีการให้นักเรียนทำแบบทดสอบผ่านต้องอินเตอร์เน็ต

ส่งงานผ่านทางบล็อกของนักเรียนทางหนึ่ง กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติสัปดาห์ละ

1 คาบครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นการสอนแบบผสมผสานแล้วใช่ไหมครับ

คราวนี้ถ้าตอนปลายภาคเรียนนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน สำนักงานอัยการ ศาล สถานีตำรวจ เรือนจำ ฯ อย่างนี้ก็เพิ่มวิธีสอนอีกแบบเข้าไปผสมผสานด้วย คิดว่าน่าจะทำให้นักเรียนมีความรู้มากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันก็สอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม นำข่าวสารทั้งด้านดี ไม่ดีของเด็กและเยาวชนมาให้นักเรียน นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็น ครูแต่งเป็นคำกลอนสอนใจ เกี่ยวกับประเด็นข่าวเหล่านั้น ซึ่งหากนำเสนอในชั้นเรียนไม่ได้ ก็นำไปเผยแพร่ไว้ใน

บล็อก

อาจารย์มองดูแล้ว มันจะวุ่นวายไปไหมครับ ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ คือตอนนี้

ครูการุณย์ สุวรรณรักษา

การุณย์ สุวรรณรักษา
IP: xxx.77.231.143
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ คือผมทำการสอนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยใช้ให้นักเรียน

ศึกษาจากบล็อคประจำวิชา มีการให้นักเรียนทำแบบทดสอบผ่านต้องอินเตอร์เน็ต

ส่งงานผ่านทางบล็อกของนักเรียนทางหนึ่ง กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติสัปดาห์ละ

1 คาบครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นการสอนแบบผสมผสานแล้วใช่ไหมครับ

ปลายภาคเรียนนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน สำนักงานอัยการ ศาล สถานีตำรวจ เรือนจำ ฯ

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

อาจารย์มองดูแล้ว มันจะวุ่นวายไปไหมครับ ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ คือตอนนี้

ครูการุณย์ สุวรรณรักษา

การุณย์ สุวรรณรักษา
IP: xxx.77.231.143
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ คือผมทำการสอนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยใช้ให้นักเรียน

ศึกษาจากบล็อคประจำวิชา มีการให้นักเรียนทำแบบทดสอบผ่านต้องอินเตอร์เน็ต

ส่งงานผ่านทางบล็อกของนักเรียนทางหนึ่ง กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติสัปดาห์ละ

1 คาบครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นการสอนแบบผสมผสานแล้วใช่ไหมครับ

ปลายภาคเรียนนำนักเรียนไปศึกษาดูงาน สำนักงานอัยการ ศาล สถานีตำรวจ เรือนจำ ฯ

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

อาจารย์มองดูแล้ว มันจะวุ่นวายไปไหมครับ ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ

ครูการุณย์ สุวรรณรักษา

การุณย์ สุวรรณรักษา
IP: xxx.93.212.165
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ปณิตา คือที่สอนนักเรียนใช้ blog ประจำวิชา สอนในห้องเรียนตามปกติ สอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียนหรือใน blog ปลายภาคนำนักเรียนศึกษาดูงาน ศาล อัยการ เรือนจำ สถานีตำรวจฯ คือสอนกฎหมาย อย่างนี้เข้าข่ายผสมผสานหรือเปล่าครับ คือตอนนี้กำลังใช้อยู่ อยากให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับรูปแบบเพิ่มเติม หรือประเด็นที่จะทำวิจัย ในทรรศนะของอาจารย์นะครับ

ขอบคุณครับ

ครูการุณย์ สุวรรณรักษา

การุณย์ สุวรรณรักษา
IP: xxx.93.212.165
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ปณิตา คือที่สอนนักเรียนใช้ blog ประจำวิชา สอนในห้องเรียนตามปกติ สอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียนหรือใน blog ปลายภาคนำนักเรียนศึกษาดูงาน ศาล อัยการ เรือนจำ สถานีตำรวจฯ คือสอนกฎหมาย อย่างนี้เข้าข่ายผสมผสานหรือเปล่าครับ คือตอนนี้กำลังใช้อยู่ อยากให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับรูปแบบเพิ่มเติม หรือประเด็นที่จะทำวิจัย ในทรรศนะของอาจารย์นะครับ

ขอบคุณครับ

ครูการุณย์ สุวรรณรักษา

การุณย์ สุวรรณรักษา
IP: xxx.93.212.165
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ปณิตา คือที่สอนนักเรียนใช้ blog ประจำวิชา สอนในห้องเรียนตามปกติ สอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียนหรือใน blog ปลายภาคนำนักเรียนศึกษาดูงาน ศาล อัยการ เรือนจำ สถานีตำรวจฯ คือสอนกฎหมาย อย่างนี้เข้าข่ายผสมผสานหรือเปล่าครับ คือตอนนี้กำลังใช้อยู่ อยากให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับรูปแบบเพิ่มเติม หรือประเด็นที่จะทำวิจัย ในทรรศนะของอาจารย์นะครับ

ขอบคุณครับ

ครูการุณย์ สุวรรณรักษา

@ การุณย์ สุวรรณรักษา

สวัสดีค่ะท่านอาจารย์การุณย์

ก่อนอื่นขอนำเสนอจำกัดความของการเรียนแบบผสมผสาน  (blended learning)  นะคะ

ได้มีผู้ให้แนวคิดของการเรียนแบบผสมผสาน  (blended learning)  ไว้แตกต่างกัน 
โดยสามารถจัดกลุ่มได้  4  แนวคิด  ดังนี้ค่ะ  (Driscoll, 2002) 

1. การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนบนเว็บ (web-based technology) กับการเรียนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิม  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา  (Singh, 2005)

2. การผสมผสานวิธีสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งอาจะใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนก็ได้ (Bonk and Graham, 2004) 

3. การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนทุกรูปแบบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบดั้งเดิมที่มีการเผชิญหน้าระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  ซึ่งเป็นมุมมองที่มีผู้ยอมรับกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด  (Smith, 2001; The Node Learning Technologies Network, 2001; Bersin, 2004; Rovai and Jordan, 2004; Voos, 2003; Procter,2003; Thorne, 2003; Harriman, 2004;  New Jersey Institute of Technology,2005; New South Wales Department of Education and Training,2005) 

4.  การผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการทำงานจริง  (Driscoll, 2002; Bersin, 2004)

จากแนวคิดดังที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นหลักความยืดหยุ่น  มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง  มีการผสมผสานยุทธวิธีในการเรียนการสอนที่หลากหลายเข้าด้วยกัน  ทั้งวิธีการสอนของผู้สอน  รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  ช่องทางการสื่อสาร  และรูปแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน  ผู้เรียนกับผู้เรียน  ผู้เรียนกับเนื้อหา  ผู้เรียนกับบริบทในการเรียนรู้  โดยใช้สื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมการเรียนการสอน  และรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า  เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน

 

ส่วนใหญ่แล้วการนำ  BL  มาใช้ในการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม  จะแบ่งออกเป็น  2 ส่วน

คือ  การเรียนในห้องเรียนปกติ  (F2F)  และการเรียนแบบออนไลน์  (e-Learning)  ค่ะ

 

การนำ e-Learning ไปใช้ประกอบกับการเรียนการสอน สามารถทำได้ 3 ระดับ ตามที่ รศ.ดร.ถนอมพร  นำเสนอไว้ดังนี้นะคะ

1.  สื่อเสริม (Supplementary) หมายถึงการนำ e-Learning ไปใช้ในลักษณะสื่อเสริม กล่าวคือ นอกจากเนื้อหาที่ปรากฏในลักษณะ e-Learning แล้ว ผู้เรียนยังสามารถศึกษาเนื้อหาเดียวกันนี้ในลักษณะอื่นๆ เช่น จากเอกสาร  ประกอบการสอน จากวิดีทัศน์ (Videotape) ฯลฯ การใช้ e-Learning ในลักษณะนี้เท่ากับว่าผู้สอนเพียงต้องการ จัดหาทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งสำหรับผู้เรียนในการเข้าถึงเนื้อหาเพื่อให้ประสบการณ์พิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้เรียนเท่านั้น
           2.  สื่อเติม (Complementary) หมายถึงการนำ e-Learning ไปใช้ในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการสอนในลักษณะอื่นๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแล้ว ผู้สอนยังออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมจาก e-Learning ในความคิดของผู้เขียนแล้ว ในประเทศไทย หากสถาบันใด ต้องการที่จะลงทุนในการนำ e-Learning ไปใช้กับการเรียน การสอนตามปรกติ (ที่ไม่ใช่ทางไกล) แล้ว อย่างน้อยควรตั้งวัตถุประสงค์ในลักษณะของสื่อเติม (Complementary) มากกว่าแค่เป็นสื่อเสริม (Supplementary) เช่น ผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจาก e-Learning เพื่อวัตถุประสงค์ ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนในบ้านเราซึ่งยังต้องการคำแนะนำจากครู ผู้สอนรวมทั้งการที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดการปลูกฝังให้มีความใฝ่รู้โดยธรรมชาติ
           3.  สื่อหลัก (Comprehensive Replacement) หมายถึงการนำ e-Learning ไปใช้ในลักษณะแทนที่ การบรรยายในห้องเรียน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดออนไลน์ ในปัจจุบัน e-Learning ส่วนใหญ่ในต่างประเทศ จะได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นสื่อหลักสำหรับแทนครู ในการสอนทางไกล ด้วยแนวคิดที่ว่า มัลติมีเดีย ที่นำเสนอทาง e-Learning สามารถช่วยในการถ่ายทอดเนื้อหาได้ใกล้เคียงกับการสอนจริงของครูผู้สอนโดยสมบูรณ์ได้

@ การุณย์ สุวรรณรักษา

สำหรับประเด็นที่ท่านอาจารย์ถามมานั้น  ขอร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้นะคะ

การจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยให้นักเรียน ศึกษาจากบล็อคประจำวิชา มีการให้นักเรียนทำแบบทดสอบผ่านอินเทอร์เน็ต  ส่งงานผ่านทางบล็อกของนักเรียนทางหนึ่ง กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติสัปดาห์ละ 1 คาบ
จัดเป็นการเรียนแบบผสมผสานหรือไม่  ขึ้นอยู่กับแผนการสอนที่ท่านอาจารย์กำหนดสำหรับการเรียนในแต่ละคาบค่ะ

แผนการสอนแบบ BL  ใช้ e-Learning ในลักษณะแทนที่การสอนแบบบรรยายในห้องเรียน   ซึ่งเป็นสื่อหลัก (Comprehensive Replacement)  และอาจใช้เครื่องมือสนับสนุนการเรียนแบบร่วมมือในบริบทของการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  weblog  email webboard ร่วมด้วยค่ะ

อนุสรณ์
IP: xxx.84.65.24
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ดร.ปณิตา ที่เคารพ

             ผมกำลังศึกษาปริญญาโท วันนี้อาจารย์ให้การบ้านค้นคว้าหัวข้อ การเรียนรู้แบบมีวิจารณญาณ อยากสอบถามอาจารย์ว่าสามารถค้นหาจากแหล่งใดได้บ้าง และมีใครทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคับ ค้นหาในอินเตอร์เน็ตไม่เจอเลย เจอแต่หัวข้อ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ทราบว่าใช่หัวข้อเดียวกันไหมครับ ขอบคุณครับ

@ การุณย์ สุวรรณรักษา
สำหรับประเด็นที่จะนำไปสู่การวิจัยนั้น  ขออนุญาตสอบถามข้อมูลท่านอาจาย์เพื่อหา key words :D เพิ่มเติม  นะคะ

-  ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนในปัจจุบันของท่านอาจารย์คืออะไรคะ
-  สิ่งที่ท่านอาจารย์ต้องการพัฒนาให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนคืออะไรคะ
-  ขั้นตอนของกิจกรรมการเรีนการสอนใช้เทคนิคอะไรคะ  เช่น การเรียนแบบร่วมมือ / การเรียนแบบสืบสอบ / การเรียนแบบโครงงาน  /  การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
-  นักเรียน  ของอาจารย์ระดับชั้นใดคะ

ตัวอย่างเช่น 

1. นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากเว็บล๊อก

2.  อาจารย์สรุปประเด็นในห้องเรียน  

3. นักเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  

4.นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม  ผ่านทางห้องสนทนา 

5.  นักเรียนสรุปความคิดเห็นของกลุ่มหรือของตนเองแล้วโพสในเว็บล็อก

เครื่องมือที่ใช้  =  รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน?
เทคนิคการสอน  =  การเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เว็บล๊อก ?
(สอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียนหรือในเว็บล๊อก?)
สิ่งที่ต้องการพัฒนาให้เกิดกับผู้เรียน  คือ =  /ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  /  การคิดสะท้อน  /  ความร่วมมือทางการเรียน  /  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  /  การคิดวิเคราะห์ / คุณธรรม  ?

จากข้อมูลที่ได้ขอนำเสนอหัวข้องานวิจัย คร่าว ๆ ดังนี้นะคะ

-  ผลของการเรียนแบบร่วมมือ บนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้เว็บล๊อกเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการเรียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน...

-  ผลของการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้โครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณธรรมของนักเรียน...

-  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณธรรมของนักเรียน...
 

IP: xxx.47.26.252
เขียนเมื่อ 

@ อนุสรณ์
สวัสดีค่ะคุณ อนุสรณ์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มาจากคำว่าภาษาอังกฤษ ว่า critical thinking
การเรียนรู้แบบมีวิจารณญาณ  การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  นั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านนำเสนอไว้ค่ะ  เช่น  หนังสือ เรื่องศาสตร์การสอน  ของ อาจารย์ทิศนา แขมมณี ค่ะ

สำหรับวิทยานิพนธ์  ท่านอาจารย์สามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก  คำสำคัญ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ได้เลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ปณิตา

กำลังทำงานวิจัยการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น..อ่านงานอาจาย์แล้วอยากอ่านฉบับเต็มนะค่ะ...จะลองไปขอสำเนามาอ่านดูค่ะ....และต้องรบกวนอาจารย์ในโอกาสต่อๆไปค่ะ....

อนุสรณ์
IP: xxx.84.65.24
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากครับ

@ noktalay
ด้วยความยินดีเลยค่ะ  มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะ

@ อนุสรณ์
ด้วยความยินดีค่ะ  หากมีอะไรที่ช่วยได้  บอกได้เลยนะคะ 

 

แล้วพบกันใหม่ค่ะ

อัญชลี โตพึ่งพงศ์
IP: xxx.7.42.86
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านอาจารย์ ดร.ปณิตา

ได้อ่านที่โพสต์ไว้แล้ว รู้สึกว่าอาจารย์เก่งมากๆ อยากจะขออ่านฉบับเต็ม ไม่ทราบว่าจะหาอ่านได้ยังไงคะ

อาจารย์สามารถส่งมาให้อ่านเป็นไฟล์แนบกับอีเมล์ได้ไหมคะ เพราะตอนนี้อยู่ต่างประเทศค่ะ ถ้ายังไง รบกวนอาจารย์ช่วยตอบกลับด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

อัญชลี