ปณิตา  วรรณพิรุณ : การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหา
เป็นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต. (DEVELOPMENT OF A PROBLEM-BASED BLENDED LEARNING MODEL
TO DEVELOP UNDERGRADUATE STUDENTS’ CRITICAL THINKING) 
อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : รศ.ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง, อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม :
รศ.ดร.วิชุดา รัตนเพียร, 390 หน้า.

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยมีขั้นตอนการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ  1) การศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ  2) การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ  3) การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ  4) การนำเสนอรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Cornell Critical Thinking Test Level Z)  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ที่ลงทะเบียนวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  จำนวน 38  คน  ระยะเวลาในการทดลอง 13 สัปดาห์  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-Test Dependent

            ผลการวิจัย  พบว่า

  1. องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
    คือ 1) หลักการของรูปแบบ  2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  3) วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน  และ 4) การวัดและการประเมินผล;  วัตถุประสงค์ของรูปแบบคือเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  โดยกระบวนการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการเตรียมการก่อนการเรียนการสอน และ
    2) ขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลใช้การวัดพัฒนาการของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการประเมินตามสภาพจริง
  2. นิสิตปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนิสิตมีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบฯที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
  3. ผู้ทรงคุณวุฒิ  5 ท่าน  ทำการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแล้วมีความคิดเห็นว่า  รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก

                                                                                

อ้างอิงจาก

ปณิตา วรรณพิรุณ. 2551.  การพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตปริญญาบัณฑิต.  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.