ท่านสมพร  ใช้บางยาง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

เปิดงานมหกรรมจัดการความรู้เรื่อง "สถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการชุมชน" และเล่าการทำงานภาครัฐในการสนับสนุนขบวนการจัดตั้งกลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาทจังหวัดสงขลา

ท่านชาญยุทธ  โฆศิรินนท์
รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ท่านทรงวัฒน์ สังข์สิริ นายอำเภอจากกระแสสินธ์

บอกเล่าแนวคิดเป้าหมายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการโดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกครัวเรือนในอำเภอ

หมายเหตุ  ชื่อ-สกุล สะกดผิดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ด้วยนะคะ