Google..[-tricks-]

ความสามารถพิเศษของ google ที่ไม่มีใครรู้

Google (Tricks)

 คำที่ต้องการ search หรือ keyword เราสามารถใช้สัญลักษณ์ 2 อย่างคือ เครื่องหมาย +  และเครื่องหมาย -

การใช้เครื่องหมาย + คือการเน้นย้ำคำที่ต้องการค้นหา

การใช้เครื่องหมาย - คือการตัดคำที่ไม่ต้องการค้นหา 

แต่ในการใช้ก่อนใส่เครื่องหมายต้องเคาะก่อน 1 ครั้ง

  ยกตัวอย่างเช่น

- ฟุตบอล +  อิตาลีจะแสดงทั้งคำว่าฟุตบอลและอิตาลี โดยจะมีฟุตบอลและอิตาลีอยู่ในข้อความเดียวกัน

- ฟุตบอล – อิตาลี ผลลัพธ์จะแสดงแต่คำว่าฟุตบอลไม่มีอิตาลี

Google Calculator

อีกหนึ่งความสามารถของ Google คือ สามารถคำนวณได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ใส่ข้อความที่ต้องการคำนวณ เช่น
     6*5
     (7+2)*9
     sqrt(-3)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มัสรีน่าความเห็น (0)