เตรียมการขับเคลื่อน KM สพท.

นัดประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อน KM

             หลังจากเมื่อวันที่ 22 มิ.ย 49  สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้มีการเปิดตัว KM โดยมี การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 /2549  เพื่อรับทราบนโยบายจากท่าน ผอ.สำนักฯ และทำความความเข้าใจหลักการแนวคิด แนวทางการจัดการความรู้ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว 

             ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิย. 49  คณะทำงานฯ จึงได้นัดประชุมเพื่อเตรียมการขับเคลื่อน KM  ต่อ โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจกรรมที่จะดำเนินการต่อ ดังนี้

             1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการแนวคิด และแนวทางการจัดการความรู้   ในวันที่ 17 กค.49 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5  ให้แก่ผู้บริหาร ผอ.ส่วน ผอ.กลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม ฝ่าย ๆละ 1 คน  โดยมีกำหนดการคร่าวๆ ดังนี้

          ภาคเช้า

 • ผอ.สำนักฯ กล่าวเปิด และให้นโยบาย
 • ทำความเข้าใจ  หลักการแนวคิดการจัดการความรู้ และแนวทางการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร
 • เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

           ภาคบ่าย   

 • แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การจัดทำ KV  , จัดทำแนวทางการจัดการความรู้ และ การสกัดองค์ความรู้
 • นำเสนอผลการ ลปรร.
 • การสรุปบทเรียน (AAR)

         2. จัดแบ่งหน้าที่คณะทำงานในการดำเนินเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • ผู้ดำเนินการจัดเวที     คุณนิธิพันธ์ เข่งทอง คุณพรชนก ปั่นรัศมี    คุณอาภัสสิริ สาระโกเศศ และคุณศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี
 • สถานที่และอาหาร      คุณอุบลรัตน์ คงยิ่ง
 • เอกสารประกอบ          คุณสร้อยเพ็ชร ตันติรัตนานนท์ คุณยุพาพร พากเพียร
 • หนังสือเชิญประชุม      คุณนิธิพันธ์ เข่งทอง คุณพรชนก ปั่นรัศมี คุณอาภัสสิริ สาระโกเศศ   

          3. ตั้งทีมงานย่อยในคณะทำงานฯ

 • ทีมประชาสัมพันธ์      ประกอบด้วย   คุณภีรนุช  ดวงชมภู  คุณอภิสิทธิ์ ลือพักตร์ คุณอัจฉรา สุขสมบูรณ์ และคุณพงษ์เพชร วงศ์โสภา
 • ทีมคลังความรู้      ประกอบด้วย  คุณธนู  วงษเกษม   คุณสิริธร ธรรมลักษมี และคุณศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี
 • ทีมวิชาการ      ประกอบด้วย  คุณยุพาพร พากเพียร คุณอโณทัย เพชรรัตน์ และคุณสร้อยเพชร ตันติรัตนานนท์
 • ทีมเลขานุการ   ประกอบด้วย คุณนิธิพันธ์ เข่งทอง คุณอาภัสสิริ สาระโกเศศ และคุณพรชนก ปั่นรัศมี
 • ทีมคุณเอื้อ       ประกอบด้วย  ผอ.สมศักดิ์ สุริโย ผอ.คุณพรรณี ศุภนิมิตกุล และ ผอ.เสาวนิตย์ ขุนฤทธิ์แก้ว
 • ทีมที่ปรึกษา      ประกอบด้วย คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์ และคุณศิริวรรณ หวังดี

          โดยให้ทีมประชาสัมพันธ์ และทีมคลังความรู้ ประชุมวางแผนกำหนดกิจกรรม เพื่อนำเสนอคณะทำงานฯ ในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

          3. แนวทางการจัดการความรู้ของสำนักฯ 

 • ให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับสำนักฯ  เดือนละ 1 ครั้ง
 •  ส่วน กลุ่ม ฝ่าย  ดำเนินการ

          1. จัดทำแผนการจัดการความรู้ (กำหนด KV  ,  จัดทำ KS ,  KA  ) 

           2. ดำเนินการจัดการความรู้ตามแผน

           3.  สรุปบทเรียน และรายงานผการดำเนินงานเสนอสำนักฯ ภายในต้นเดือน กันยายน 2549

 • คณะทำงานฯ สำนักฯ  ร่วมเรียนรู้ ติดตาม สนับสนุน และสรุปรายงานเสนอกรมฯ ภายใน สิ้นเดือนกันยายน 2549

        4. การกำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ของสำนักฯ (KV)

            ที่ประชุม ได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ของสำนักฯ ซึ่งเป็นหัวปลาใหญ่  โดยวิเคราะห์จากเนื้องาน บทบาทภารกิจของแต่ละส่วน กลุ่ม งาน ที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ พันธกิจ ภารกิจของสำนักฯ  

             โดยได้หัวปลาใหญ่ (KV)  การจัดการความรู้ของสำนักฯ คือ   "เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพ"

            ซึ่งการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยปัจจัย /สมรรถนะหลัก ซึ่งเป็นเนื้องานของสำนักฯ  3  เรื่อง คือ 

           1. การพัฒนาบุคลากร

           2. การเผยแพร่ประขาสัมพันธ์  และ

          3.  การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

         ซึ่งทั้ง 3 ส่วนงาน ท่าน ผอ.สำนักฯ ได้มอบนโยบายฯ ให้ดำเนินการจัดทำ  KM  ในเนื้องานตนเอง ซึ่งจะได้มีการจัดทำ (KV) หัวปลาย่อยในแต่ละส่วนงาน และดำเนินการจัดการความรู้ในแต่ละส่วนงานต่อไป....

          ผลจากการประชุม ลปรร.ดังกล่าวข้างต้น... คณะทำงานฯ KM สำนักฯ จะได้นำไปขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผล.....  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะทำงานฯ ทุกคน คงจะได้ร่วมเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อไป...  

    

 

               

                 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯ

คำสำคัญ (Tags)#km#กรมส่งเสริมการเกษตร#ประชุม#สพท.

หมายเลขบันทึก: 37354, เขียน: 06 Jul 2006 @ 11:29 (), แก้ไข: 27 May 2012 @ 22:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ตอนนี้ได้แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวให้หน่วยงานย่อย ๆได้ทราบเรื่อง เช่น เวทีประชุมส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม เป็นต้น  และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ KM ในการเผยแพร่สู่บุคคลต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน
เขียนเมื่อ 
 • ขอแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าของกิจกรรม KM ของ สพท.ครับ