Contact

เด็กเข้าบ้านครู

  ทัศนศึกษากับครอบครัวครู  

ปัญหาเด็กที่อยู่นอกห้องเรียนต่างกับขณะที่อยู่ในห้องเรียนคือนอกห้องเรียนจะแสดงความกล้าดีกว่า ข้าพเจ้าจึงคิดวิธีแก้ด้วยการนำเด็กดังกล่าวเข้าสู่ครอบครัวกับครู มีการกินนอนเสมือนครอบครัวเดียวกัน หน้าที่ของครูก็คือการหากิจกรรมต่างๆที่เสริมความกล้าเช่นการพาเด็กเที่ยวทัศนศึกษานอกบ้าน แล้วกลับมาเล่าประสพการณ์ให้สมาชิกในครอบครัวฟัง ฝึกการอ่านข้อความต่างๆตามป้ายประกาศ มีการบันทึกประโยชน์ของการทัศนศึกษา การวางตัวในที่ต่างๆ ตลอดจนการกิน การรักษาความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า การกิน การนอบน้อม ซึงทั้งหมดนั้นครูหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกคนอื่นต้องช่วยกัน ผลที่ตามมาเป็นที่น่าพอใจ วิธีการนำเด็กไปร่วมกับครอบครัวนั้นครูทุกคนต้องช่วยกันเสียสละ เพื่อผลิตผลจะออกมาดี

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 37302, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ครอบครัว#เรียน#รู้#ทัศนศึกษา#ผลผลิต#เสียสละ#กล้า

Recent Posts 

Comments (0)