ตอนนี้ผู้เขียนอยู่ที่กศน.อำเภอลาดหลุมแก้ว ขอเขียนต่อจากบันทึกนี้นะครับ เมื่อวานหลังจากที่ครูนำเสนอหัวข้อวิจัย เขียนจุดประสงค์การวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาจนถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  ตอนกลางวันคุณครูได้ทำกิจกรรม ผ่อนพักตระหนักรู้และนวดคลายเครียดด้วย

  ตอนคุณครูนำเสนอหัวข้อวิจัยและการแก้ไขข้อมูลเค้าโครงวิจัย ทำให้ครูได้ความรู้เรื่องการเขียนเค้าโครงวิจัยที่ชัดเจนขึ้น(ผู้เขียนจัดกิจกรรมเพิ่มจากตารางเมื่อวานครับ)

  วันนี้ขอเอาตารางมาให้ดูและจะเอาภาพกิจกรรมมาเพิ่มนะครับ

วันอังคารที่ 6   กรกฏคม  2553

เวลา

                              กิจกรรม

 

8.00-9.00

นวัตกรรม,นำเสนอกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรและนวัตกรรม

 

9.00-10.00

ระเบียบวิธีการวิจัย

 

10.00-11.00

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง,นำเสนอระเบียบการวิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

11.00-11.15

การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย

นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย

11.15-12.00

สรุปและการอภิปรายผล

 

12.00-13.00

พัก

 

13.00-14.00

การเผยแพร่ผลงานวิจัย,แนะนำ websites  และแหล่งที่เผยแพร่ผลงานวิจัย

 

 

14.00-14.15

Break

 

14.15-15.00

ผู้เข้าอบรมนำเสนอเค้าโครงวิจัย

 

15.00-16.00

แบบประเมินหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

16.00-17.00

ประธานกล่าวปิดการประชุม

 

 

                                     

ครูเขียนการวิเคราะห์ข้อมูล

 ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน จะเอาภาพมาให้ดูนะครับ…