ทบทวนชีวิต พิชิตเป้าหมาย

 เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายสามโมงหลังจากไปทำความเข้าใจกับท่านหัวหน้างานระดับสูงของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นบางส่วนในเรื่อง "การจัดการความรู้" หลังจากนั้นได้ลงไปสอนนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ กลุ่มรังสี ซึ่งผ่านการขึ้นปฎิบัติงานที่หอผู้ป่วยมาแล้ว ๑๕ เดือน

 ประเด็นที่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ "ทบทวนชีวิต พิชิตเป้าหมาย" จากคุณสมบัติของแพทย์ในอนาคต ซึ่งผ่านการประชุมของแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ เมื่อปี ๒๕๔๔ ซึ่งมี ๔ เรื่องที่ว่าที่ คุณหมอ ลองประเมินตนเอง ดังนี้ครับ

 ๑. มี critical thinking skill

 ๒. มี self directed learning สามารเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

 ๓. มีความคิดสามารถในเชิงระบบ ( system approach )

 ๔. มีความสามารถในการทำงานกับชุมชน และ ทักษะในการสื่อสารกับบุคคลและชุมชน ( communication skill )

ผลการประเมินตนเอง ทางนักศึกษาแพทย์กลุ่มรังสีวิทยาจะ นำเสนอ ซึ่งท่านจะเขียน "แผนการพัฒนา เพื่อให้เป็นแพทย์ที่ดีต่อไป"

JJ