Img_0014

วิสัยทัศน์ 

ภายในปีการศึกษา 2550  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)  ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม   รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   สามารถใช้เทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับความต้องการ ของท้องถิ่น

2. จัดระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม     สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น         

3. พัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและวัดประเมินผลตามสภาพจริง      

4. พัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการบริหาร จัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

5. จัดสภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมและสร้างเสริมให้ นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี      

6. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในทุกๆด้าน

7.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

8.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร ตามวัยและสภาพของสังคม      

9.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์