วิสัยทัศน์ พันธกิจ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

  ติดต่อ

  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

 Img_0014

วิสัยทัศน์ 

ภายในปีการศึกษา 2550  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง  สิงหเสนี)  ได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรม   รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   สามารถใช้เทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับความต้องการ ของท้องถิ่น

2. จัดระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม     สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น         

3. พัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและวัดประเมินผลตามสภาพจริง      

4. พัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการบริหาร จัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

5. จัดสภาพแวดล้อม จัดกิจกรรมและสร้างเสริมให้ นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี      

6. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในทุกๆด้าน

7.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

8.      ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร ตามวัยและสภาพของสังคม      

9.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

หมายเลขบันทึก: 37135, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-11 15:23:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

tadsanee
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ

       แสดงความยินดีด้วยค่ะที่มีการกำหนดแนวทางอย่างชัดเจน

       แล้วจะเอาการจัดการความรู้ไปบูรณาการตรงไหนดีคะ  

       มีบล็อกของโรงเรียนวัดสระกระโจมที่นำเรื่องเล่าไปสู่นักเรยนค่ะ

 

 

ขอบคุณค่ะ      ได้เข้าไปดูบล็อกของโรงเรียนวัดสระกระโจมแล้ว     จะนำไปปรับใช้ค่ะ

สมถวิล