วันนี้ได้มาช่วยกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 47 แห่งทั่วประเทศ ทำ KM เพื่อใช้กระบวนการการจัดการความรู้ในการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนประถม หรือมัธยม ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน