โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้นำเอาแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามลหักสูตรขั้นพื้นฐานมากำหนดเป็นแนวทางการประเมินของโรงเรียนขึ้น นับเปนตัวอย่างที่ดีมาก

นักศึกษาสามารถอ่าน  แนวการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ฉบับเต็มได้ที่นี่