เรื่องที่ 1   เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง ของ นท.ผศ.ดร. กิตติ กิติศัพท์จาก รร.นายเรือ กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางก่อนและตามด้วยการประเมินตามสภาพจริง ในหัวข้อหลักการและแนวคิด วิธีการและเครื่องมือ ความบาว 11หน้า นักศึกษาสามารถอ่านเรื่อง การประเมินตามสภาพจริง เรืองนี้เต็มๆได้ที่นี่

เรื่องที่ 2    เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง หน่วยที่5   กล่าวถึง ความหมาย ลักษณะ กระบวนการ เทคนิควิธีการประเมินตามสภาพจริง พร้อมตัวอย่างเครื่องมือ ความบาว 36 หน้า นักศึกษาสามารถอ่านเรื่อง การประเมินตามสภาพจริง   เรืองนี้เต็มๆได้ที่นี่

เรื่องที่ 3    เรื่อง การประเมินผลตามสภาพจริง ของ ดร.ทวีวัฒน์ มณีโชติ  กล่าวถึง ความหมาย แนวคิดและหลักการ ลักษณะสำคัญ ขั้นตอน  เทคนิควิธี พร้อมตัวอย่างเครื่องมือ ความบาว 13 หน้า นักศึกษาสามารถอ่านเรื่อง การประเมินตามสภาพจริง   เรืองนี้เต็มๆได้ที่นี่

พลาดไม่ได้ * Powerpoint เรื่อง การประเมินตามสภาพจริง 1 เรื่อง