เอกสารของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยที่8 เรื่อง  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ หัวข้อสำคัญที่กล่าวถึง คือ ความรู้เนื้องต้นเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขั้นตอนการประเมิน วิธีการและเครื่องมือ แนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้  ตัวอย่างเครื่องมือแบบต่างๆ ชัดเจน อ่านง่าย

นักศึกษาอ่านสามารถอ่านเรื่อง  แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ ได้ที่นี่