Ladprao+027

วันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสมาน  ชื่นอิ่ม  ประชุมบุคลากรในโรงเรียน 67  คน  สร้างความรู้ความเข้าใจแบบปูพรมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ KM    ท่านพูดเกริ่นนำถึงที่มาของโครงการ  เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรด้วยการจัดการความรู้  เล่าถึงโมเดลปลาทู  ทั้งสามส่วน  วันนี้เน้นไปที่ หัวปลา(KV)หมายถึงส่วนที่เป็นเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับ โรงเรียนในฝัน เปรียบเทียบโครงการโรงเรียนในฝันทั้งหมดเป็นฝูงปลาตะเพียน  แต่ละโรงเรียนเป็นปลาตะเพียนตัวเล็กแต่ละตัวที่มีจุดเด่นของตัวเองแตกต่างกับ  ท่านเล่าเรื่องเชื่อมโยง  สร้างภาพให้คณะครูคิดตามอย่างต่อเนื่อง  นับได้ว่าเป็นวันแรกในภาพรวมที่จุดประกายได้อย่างดีเยี่ยม   ข้าพเจ้าพูดกับเพื่อนที่นั่งใกล้ว่าเสียดายไม่ได้อัดเสียงไว้  ท่านพูดได้ดีมาก  กินใจและจริงจัง

Ladprao+018Ladprao+020Ladprao+026 

  GotSmiley for FREE! Click Here     GotSmiley for FREE! Click Here