รายการเอกสารที่ขอให้นักศึกษาอ่านก่อนเข้าชั้นเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.30-13.00 น.

1.การประเมินหลักสูตร

2. แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้

3.ตัวอย่างการประเมินรร.วัฒนาวิทยาลัย

4.การประเมินผลตามสภาพจริง1

5.การประเมินผลตามสภาพจริง2

6.การประเมินผลตามสภาพจริง3

7.authenticslide.ppt

หรืออาจอ่านตามหลังตามอัธยาสัย