ประโยชน์หลักที่ส่วนราชการจะได้จากโครงการ GFMIS

MOLLY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ลดขั้นตอนและลดภาระกองคลัง/กองพัสดุ

มีระบบบริหารงานด้าน การงบประมาณ บัญชี การเงิน การคลัง การรับจ่าย การบริหารต้นทุน การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นระบบเดียวกัน อยู่บนมาตรฐานรหัส และมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน ทุกส่วนราชการ

ลดขั้นตอน และลดภาระ กองคลัง/กองพัสดุ ในการจัดทำเอกสาร และรายงานให้ส่วนราชการกลาง เนื่องจากสามารถเรียกดูรายงานได้จากฐานข้อมูลเดียวกัน

จัดทำระบบบัญชี และรายงานการเงิน แบบเกณฑ์คงค้าง โดยเฉพาะการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชีต้นทุน และการบริหารเงินสด รวมถึงเร่งรัดระยะเวลาการปิดบัญชีสิ้นวัน สิ้นเดือน และประจำปี

มีระบบฐานข้อมูลบริหารกลาง ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง แบบ Online Real Time เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับ CFO และ CEO ทั้งระดับ ประเทศ กระทรวง กรม จังหวัด และพื้นที่ เพื่อบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่มีต่อประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GFMISความเห็น (0)