วันนี้ได้มีการประชุมเตรียมการจัดทำ sar เพื่อการประเมินภายใน