แนะนำเอกสาร ดร.กฤษดา

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลักสูตรและการประเมินหลักสูตร

การพัฒนาหลักสูตร : ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

ผู้เรียน  รศ.ดร.รุจิ ภู่สาระ

จำนวน 256 หน้า ราคา 195 บาท บริษัทบุค พอยส์ จำกัด

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร  องค์ประกอบของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร ความเป็นมาของหลักสูตรการศึกษาไทย พื้นฐานทางด้านต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  พื้นฐานทางด้านจิตวิทยา พื้นฐานทางด้านปรัชญา พื้นฐานทางด้านสังคมและเทคโนโลยี รูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร การเขียนจุดประสงค์ของหลักสูตร การเลือกสาระเนื้อหา และวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การเลือกวิธีการประเมินผลผู้เรียน การประเมินผลักสูตร แนวทางการประเมินหลักสูตร เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร เทคนิคในการประเมินหลักสูตร ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การะบวนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

  การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา

ผู้เรียน  รศ.ดร.รุจิ ภู่สาระและ ดร.จันทนี สงวนนาม

จำนวน 192 หน้า ราคา 150 บาท บริษัทบุค พอยส์ จำกัด

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับการบริหาร กระบวนการบริหาร ปรัชญาการบริหารงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา บทบาทของการเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของผู้บริหารสถานศึกษา กิจกรรมหลักที่สำคัญของการบริหารงานวิชาการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร การประเมินหลักสูตร แนวทางการประเมินหลักสูตร เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร เทคนิคในการประเมินหลักสูตร ขั้นตอนการประเมินและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)