กระบวนการนำเสนอโครงการสื่อนวัตกรรม

มิกกี้
อาหารหลัก 5 หมู่

การนำเสนอกระบวนการผลิตชุดการสอน เรื่อง  อาหารหลัก 5 หมู่

นางสาวอรัญญา  โปเหว่  รหัส 52741159   หมู่เรียน ป.52.01 

 กระบวนการจัดทำ / การผลิต

ชุดการสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่  มีขั้นตอนดังนี้

1.ขั้นวางแผนมีขั้นตอนดังนี้

1.1  ศึกษาหลักสูตร   ต้องศึกษารายละเอียดเพื่อให้รู้ว่าจะต้องสอนอะไร มีเนื้อหาอะไร ศึกษาจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากเอกสารคู่มือครู   คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เลือกเนื้อหาแล้วนำมาสร้างชุดการสอน แล้วมาวางแผนในการทำชุดการสอน

 1.2  กำหนดจุดมุ่งหมายในการสร้าง  โดยอาศัยข้อมูลจากหลักสูตรกว้าง ๆ และจุดมุ่งหมาย เชิงพฤติกรรม ที่สามารถสังเกตและวัดผลได้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียน

1.3  วิเคราะห์เนื้อหา   เป็นการนำเอาเนื้อหาทั้งหมดที่จะสร้างมาแตกเป็นหัวข้อย่อย ๆ อย่างละเอียด และเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนได้ดีตลอดบทเรียน

ผู้จัดทำได้กำหนดเนื้อหา เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของผู้เรียน โดยจัดเรียงลำดับเนื้อหาตามลำดับ  แบ่งเนื้อหาออกเป็น

ศูนย์ที่ 1 (จำแนกรูปภาพอาหารหลัก 5 หมู่)

ศูนย์ที่ 2 (บอกประโยชน์แต่ละชนิดของอาหารหลัก 5 หมู่)

 ศูนย์ที่ 3 (อาหารที่เป็นโทษต่อสุขภาพ)

1.4  การสร้างเกม เป็นการเรียนที่ใช้เกมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสนุกสนาน โดยใช้เกมให้ผู้เรียนมีความรู้และเพลิดเพลินกับการเรียน  ซึ่งเกมที่ใช้ประกอบด้วยดังนี้

                                -  เกมต่อจิ๊กซอ

                                -  เกมจับคู่รูปภาพและประโยชน์ของอาหารหลัก 5 หมู่

                                -  เกมเติมคำชื่ออาหารที่เป็นโทษต่อสุขภาพ

1.5  การสร้างแบบทดสอบ  การสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนรู้ในบทเรียน  ซึ่งสร้างโดยยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  แบบทดสอบจะช่วยให้ทราบผลการเรียนก่อนและหลังจากเรียนบทเรียน โดยการพิจารณาคะแนนทดสอบก่อนเรียน  กับคะแนนหลังเรียน ถ้าผลการสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแสดงว่าผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเห็นว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพ แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบถามตอบที่มีความเชื่อมั่น  ซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันแต่มีการสลับคำตอบ

2. ขั้นตอนการผลิตสื่อนวัตกรรม  ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยดังนี้

                2.1.1 เขียนโครงร่างชุดการสอนโดยมีการแบ่งย่อยออกเป็นศูนย์การเรียนซึ่งในแต่ละศูนย์จะมีเนื้อหาในศูนย์นั้น

                2.1.2  ตรวจสอบและทบทวนอีกครั้งก่อนลงมือผลิตสื่อนวัตกรรม

                2.1.3  ทำการผลิตสื่อตามศูนย์การเรียน 3 ศูนย์

                2.1.4 ทบทวนและแก้ไข หลังจากสร้างชุดการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว      ผู้เขียนได้ทบทวนหาจุดบกพร่องและดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทั้งทางด้านเนื้อหา ภาษา  เป็นต้น

                2.2  การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน

ดำเนินการให้ผู้ชำนาญทางด้านการสร้างนวัตกรรมและทางด้านเนื้อหาตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของนวัตกรรม ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้, เนื้อหา, กิจกรรมแต่ละนวัตกรรม,  สื่อประกอบบทเรียน, การวัดและประเมินผล พร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงแก้ไข จำนวน    3 ท่าน

               2.3    นำนวัตกรรมที่ปรับปรุงแล้วในข้อ 2.3 และมีค่า (IOC) 0.5 ขึ้นไป ไปหาประสิทธิภาพ 

3.   ขั้นทดลองและปรับปรุง

                ขั้นการทดลองเป็นรายบุคคล หรือแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  เมื่อเขียนบทเรียนเสร็จ ผู้เขียนชุดการสอสนได้นำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีละคนโดยเลือกจำนวน   3 คน ซึ่งเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน  นักเรียนปานกลาง 1 คน และนักเรียนอ่อน 1 คน ก่อนทำการทดลองได้สร้างความเข้าใจแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขชุดการสอน จากนั้นซักถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่นักเรียนพบขณะเรียนจากชุดการสอนและนำข้อบกพร่องไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

4.   ขั้นนำไปใช้

      ขั้นนำไปใช้เป็นขั้นที่นำชุดการสอนที่ผ่านการทดลองไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านน้อย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 1. ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิต  และการแก้ไขปัญหา

                1.1  ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต

                -     การตัดกระดาษรูปภาพไม่เสมอกัน

                -      ตัวหนังสือมีขนาดไม่เท่ากันไป

                -     แบบทดสอบมีความคล้ายกันมากเกินไป

                1.2  การแก้ไขปัญหา

                -  วัดกระดาษให้เท่ากัน

                -  ปรับตัวหนังสือให้มีขนาดเท่ากัน

                -  ปรับแบบฝึกปฏิบัติให้มีความกระชับมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมความเป็นครู

คำสำคัญ (Tags)#ทดสอบ#ผู้เชี่ยวชาญ#วิตามิน#ผลไม้#ผัก#ป.3#อรัญญา#ชุดการสอน#อาหารหลัก 5 หมู่#เนื้อ นม ไข่

หมายเลขบันทึก: 370640, เขียน: 30 Jun 2010 @ 02:55 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 08:27 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)