เวลาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ทำงานเสร็จด้วยจินตนาการ (ไม่ใช่ลอกจากครู)

วันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าสอนนักเรียนห้องเดียวกันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง  คือตอนเช้าและบ่าย  พบว่า  นักเรียนมีความเข้าใจ  สนุกสนานและทำงานที่เสร็จสิ้นทันเวลา

กิจกรรมการเรียนรู้วันนี้เรื่อง  What do we do on Monday?.Tuesday? Wednesday?........ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้กลุ่มวลี  เช่น  wash the clothes, wash the dishes, cook the food,.....  แล้ว  นักเรียนสามารถตอบคำถามได้ด้วย 

ครูนำบทกลอนง่ายๆมาให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง  เช่น 

This is the way we wash our clothes,

Wash our clothes , wash our clothes.

This is the way we wash our clothes,

Early on Monday Morning.

ครูให้ cues แก่นักเรียน  เช่น  sweep the floor , clean the floor, set the table, clean the yard  หรืออื่นๆที่นักเรียนช่วยกันคิด

วันนี้นักเรียนในชั้นเรียนคนหนึ่งคิดได้ว่า

This is the way we clean the windows,

Clean the windows, clean the windows.

This is the way we clean the windows,

Early on Sunday morning.

เท่านี้ครูผู้สอนก็พอใจแล้ว  ที่พอใจมากกว่านั้น  พบว่า  วันนี้สอน 2 ชั่วโมง  ทั้งเช้าและบ่ายในห้องเดียวกันนี้  นักเรียนเรียนรู้อย่างเข้าใจด้วยวิธีสังเกต และทำงานเสร็จด้วยจินตนาการ  (ไม่ใช่ลอกจากครู)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (0)