สวัสดีครับชาว Blog และลูกศิษย์ Ph.D. สวนสุนันทาฯ รุ่นที่ 4 ทุกท่าน

ในเทอมนี้ ผมได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้สอนวิชาการจัดการทุนมนุษย์แก่นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขานวัตกรรมการจัดการ ซึ่งครั้งนี้ก็เป็น รุ่นที่ 4 แล้ว ซึ่งจะมีการเรียนการสอนครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายนนี้

ผมจึงขอใช้ Blog นี้เป็นคลังความรู้ของพวกเราครับ

จีระ หงส์ลดารมภ์

.......................................................................

ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ในวันแรก