การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานราชการ

บุษยมาศ
การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานราชการ

 

 

 

"การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ของพนักงานราชการ"

 

                กรณีที่พนักงานราชการได้รับอนุมัติให้อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป  ประเภท ง. เล่ม 124 ตอนพิเศษ 11 ง. เล่ม 124  ตอนพิเศษ  11 ง  วันที่  31  มกราคม  2550  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 )

                   "เวลาราชการ"  หมายความว่า  เวลาระหว่าง 08.30 - 16.30 น. ของวันทำการ และให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาอื่นที่ส่วนราชการกำหนดให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหรือเป็นอย่างอื่นด้วย

                    "วันทำการ"  หมายความว่า  วันจันทร์ - วันศุกร์ และให้หมายความรวมถึงวันทำการ ที่ส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอื่นด้วย

                    "วันหยุดราชการ"  หมายความว่า  วันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการประจำสัปดาห์ที่ส่วนราชการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นและให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจำปีหรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำปี

                     "การปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ"  หมายความว่า  การปฏิบัติงานประจำตามหน้าที่ของข้าราชการในส่วนราชการนั้น ๆ ซึ่งจัดให้มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานดังกล่าวถือเป็นเวลาราชการของข้าราชการผู้นั้น ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในผลัดหรือกะหนึ่ง ๆ ต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าแปดชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก

                      การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ

                      กรณีที่มีราชการจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยยังไม่ได้รับอนุมัติฯ ให้ดำเนินการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยไม่ชักช้าและให้แจ้งเหตุแห่งความจำเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้

                      การเบิกเงินตอบแทน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา  ดังนี้...

                           การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ  4  ชั่วโมง  ๆ  ละ  50  บาท  (200  บาท)

                           การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ  7  ชั่วโมง  ๆ ละ  60  บาท (420  บาท)

                           การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน  ให้นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน  เพื่อเบิกเงินตอบแทนสำหรับวันนั้น

                          กรณีมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนและมีลักษณะเร่งด่วน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท

                          การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการ  สำหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว  ให้เบิกได้ทางเดียว

                   การปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้  ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้

                          การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือตามระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ  ไม่มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน

                          การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจำนวนชั่วโมง

                    หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด  หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง  (หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 46 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550)

 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากไฟล์ด้านล่างนี้ค่ะ...

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb12.pdf

 http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb13.pdf

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552

คำสำคัญ (Tags)#การเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานราชการ

หมายเลขบันทึก: 366604, เขียน: 15 Jun 2010 @ 08:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:04 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)