การมุ่งเน้นกระบวนการและผลลัพธ์

HA เน้นกระบวนการซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ

            การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทางของ HA จะให้ความสำคัญที่การปรับปรุงระบบมากกว่าการกล่าวโทษคน ซึ่งเป็นการใช้มุมมองเชิงบวกเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และเพื่อมิให้คนทำงานต้องตกเป็นเหยื่อเนื่องจากความบกพร่องของระบบ

            แน่นอนว่าการมุ่งเน้นที่การปรับปรุงระบบจะต้องวิเคราะห์กระบวนการที่อยู่ภายในระบบ เนื่องจากสิ่งที่ปรับปรุงได้ ปรับเปลี่ยนได้ ก็คือปัจจัยนำเข้า และกระบวนการ  HA พยายามก้าวข้ามข้อจำกัดของความไม่เพียงพอในด้านทรัพยากร ด้วยการกระตุ้นให้มองหาโอกาสปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการทำงานก่อนที่จะเรียกร้องขอทรัพยากรเพิ่มเติม ซึ่งทำให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนามาได้พอสมควร  การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอยังคงมีความสำคัญสำหรับการทำงานที่มีคุณภาพ และการแก้ไขนั้นเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของหรือต้นสังกัด

            การมุ่งเน้นกระบวนการของ HA นั้นควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นผลลัพธ์ ดังจะเห็นได้จาก core values & concepts ของ HA นั้น มีทั้ง continuous process improvement และ focus on results  คือให้คุณค่ากับการพัฒนากระบวนการที่ต้องมีอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเพื่อให้เป็นทิศทางของการทำงานและการพัฒนา

            การมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ HA ให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือเรื่อง “ความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย” มีการทบทวนเครื่องมือต่างๆ เพื่อติดอาวุธให้แก่โรงพยาบาลเพื่อที่จะเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และแปรเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี เพื่อปกป้องสถานพยาบาลจากการถูกสังคมมองด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจ หรือเรียกร้องให้มีการลงโทษคนทำงาน  แน่นอนว่า HA เป็นเพียงกลไกเล็กๆ อันหนึ่งที่จะมีส่วนต่อการป้องกันปัญหา ซึ่งต้องร่วมมือกันในการจัดการกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

            การมุ่งเน้นกระบวนการโดยไม่มุ่งเน้นผลลัพธ์ เป็นการพัฒนาที่ปราศจากทิศทาง อาจนำมาซึ่งความสูญเปล่า  การมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตัวชี้วัดบางตัวที่วัดง่าย อาจนำมาซึ่งความเบี่ยงเบนในทิศทางและความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลการวัดผล หากข้อมูลนั้นมีความสำคัญต่อการถูกประเมิน และการประเมินนั้นมีเดิมพันบางอย่าง

            การมุ่งเน้นผลลัพธ์โดยการประเมินผลลัพธ์เร็วเกินไปในขณะที่ผู้ถูกประเมินยังไม่มีความพร้อม อาจนำมาซึ่งความปั่นป่วนของการส่งเสริมการพัฒนา  คณะกรรมการรับรองคุณภาพของ HA ได้ตั้งคำถามมาตั้งแต่ปีแรกในการทำงานว่าเมื่อไรจะเห็น ultimate outcome ที่ผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ดีขึ้น

            นอกเหนือจาก core values & concepts ของ HA จะมีเรื่อง focus on results แล้ว ในตัวมาตรฐานเอง ก็ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้สถานพยาบาลต้องนำเสนอผลลัพธ์การดำเนินงานใน 7 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการดูแลผู้ป่วย ด้านการมุ่งเน้นของผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ด้านการนำ และด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  เป็นการมองผลลัพธ์ในทุกแง่มุมอย่างสมดุล

            กระบวนการ HA ให้เวลากับสถานพยาบาลต่างๆ ในการเรียนรู้ที่จะใช้ตัวชี้วัดที่มีความหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา  จึงเปิดอิสระให้สถานพยาบาลมีโอกาสกำหนดตัวชี้วัดที่จะใช้ติดตามผลงานของตนเอง  ซึ่งการใช้แนวทางเช่นนี้ ย่อมไม่ทันใจผู้ที่อยากจะเห็นผลลัพธ์เร็วๆ ต้องการให้มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนมาจากส่วนกลางเพื่อให้มีการวัดในลักษณะเดียวกันและสามารถเปรียบเทียบกันได้  แน่นอนว่าคงจะมีตัวชี้วัดจำนวนหนึ่งที่เป็นตัวร่วมและทุกสถานพยาบาลไม่ปฏิเสธที่จะใช้  และ HA กับสถานพยาบาลก็กำลังพัฒนาชุดตัวชี้วัดดังกล่าวขึ้น

            การประเมินส่วนของผลลัพธ์นั้น ระบบรางวัลคุณภาพจะให้น้ำหนักกับส่วนนี้มากโดยให้คะแนนถึง 40% ขณะที่ HA ยังคงใช้ความระมัดระวังในการประเมินส่วนที่เป็นผลลัพธ์  ที่ผ่านมานั้นมาตรฐานในส่วนผลลัพธ์ยังคงเป็นแนวทางให้สถานพยาบาลปฏิบัติ  การประเมินในส่วนผลลัพธ์จะเริ่มในปีนี้สำหรับโรงพยาบาลที่ขอต่ออายุการรับรอง  โดยที่เกณฑ์การประเมินผ่านมิได้อยู่ที่ระดับผลลัพธ์ แต่อยู่ที่ความตรงประเด็นในการวัดและการนำข้อมูลจากการวัดไปใช้ประโยชน์  คะแนนผลลัพธ์ที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยจะเป็นคะแนนบวกเพิ่มให้กับสถานพยาบาล

            ขณะเดียวกัน HA กำลังพัฒนาการประเมินกระบวนการโดยคำนึงถึง effectiveness ของแต่ละกระบวนการนั้น 

            บางกระบวนการอาจจะใช้ข้อมูลตัวชี้วัดง่ายๆ สำหรับบอกคุณภาพของกระบวนการ เช่น ความพร้อมใช้ของเครื่องมือที่เป็นผลมาจากการจัดการระบบเครื่องมือสามารถดูได้จากสถิติความไม่พร้อมใช้ 

บางเรื่องอาจจะต้องดู compliance ของการทำงานตามมาตรฐาน เช่น กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ไม่อาจดูได้จากผลลัพธ์สุดท้ายที่อัตราการติดเชื้อ เนื่องจากมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องอีกมากมาย แต่ต้องดูที่การปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และ indicator ที่ใช้ทดสอบความปราศจากเชื้อ

            กระบวนการบางอย่างอาจจะดูเหมือนง่ายที่จะกำหนดตัวชี้วัด เช่น high alert drug แต่จะพบว่าโอกาสเกิดปัญหาที่เป็นอุบัติการณ์นั้นมีน้อยมาก  การไม่พบอุบัติการณ์ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการนั้น effective แต่เป็นเพราะปัจจัยต่างๆ ยังไม่เอื้ออำนวยให้เกิดอุบัติการณ์ ขณะที่มีช่องโหว่ต่างๆ ในการปฏิบัติอยู่มากมาย  การประเมิน effectiveness ของกระบวนการในลักษณะนี้จำเป็นต้องดู KAP ของคนทำงาน คือดูว่าผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอหรือไม่ มีเจตคติที่ดีต่อวิธีการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างไร และมีการปฏิบัติอย่างไร

            นอกเหนือจากการประเมินในส่วนของผู้ปฏิบัติงานแล้ว บางครั้งก็จำเป็นต้องประเมินจากประสบการณ์และการรับรู้ของผู้รับผลงานโดยตรง เช่น กระบวนการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย ตัวชี้วัดเรื่องคำร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยไม่อาจใช้เป็นเครื่องมือประเมินที่ดีได้  แต่การรับรู้ประสบการณ์ ความรู้สึกของผู้รับบริการ จะช่วยให้เราทราบว่าผู้ป่วยได้รับการปฏิบัติอย่างไร

 

            HA จึงมิได้เน้นเพียงกระบวนการ แต่เน้นกระบวนการซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  และต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการนำเรื่องการมุ่งเน้นผลลัพธ์มาใช้ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของการพัฒนา จึงจะเกิดประโยชน์แก่ระบบบริการสุขภาพของประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hospital Accreditationความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

ตอนนี้กำลังทบทวนเรื่องความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ในเรื่องการป้องกันการพลัดตกหกล้มค่ะอาจารย์ มีอุบัติการณ์บ่อยในผู้ป่วยจิตเวช

ขอบคุณค่ะ

[email protected]
IP: xxx.147.6.145
เขียนเมื่อ 

เป้าหมายต้องชัด เพื่อวัดผลได้ ให้ครบเจ็ดด้าน ผ่านกระบวนการ HA

                         ฮาเฮ...และ.....เฮฮา...

 

lozocat

 

สิริยาพร นิติคุณเกษม
IP: xxx.147.6.145
เขียนเมื่อ 

  

เป้าหมายต้องชัด เพื่อวัดผลได้ ให้ครบเจ็ดด้าน ผ่านกระบวนการ HA

                       ฮาเฮ...และ.....เฮฮา...ตามประสาคนคุณภาพ

                       

เขียนเมื่อ 

ทบทวนตนเองทุกครั้ง เป้าหมายชัด วัดผลได้ หรือไม่

Rainbow_Fon
IP: xxx.175.76.128
เขียนเมื่อ 

พยายามเรียบเรียงความคิด

มองย้อนกลับไป

บางทีเรา คิดอะไรที่มันไกลตัวเกินไป

ขอบคุณมากคะอาจารย์ ความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้รับบริการ สำคัญที่สุด มองใส่ใจทุกด้าน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ

คงต้องไปดูตัวชี้วัดที่ใช้อยุ่ตอนนี้แล้วล่ะว่าพอจะ " ไปวัดไปวา " กับเขาได้หรือเปล่า

หมายเลขบันทึก

366596

เขียน

15 Jun 2010 @ 07:42
()

แก้ไข

11 Dec 2012 @ 13:41
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 2, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก