ทั้งนี้การบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับ อบต.มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการบริหารสาธารณสุข โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน โรค และการฟื้นฟูของหน่วยบริการ หรือสถานบริการอื่น ๆ และเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นแม่และเด็ก ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ประกอบการอาชีพ ความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่อยู่ในชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่งถึงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปี 2549 จำนวน 800 แห่ง ทั่วประเทศ โดยกำหนดให้มีอำเภอละ 1 แห่งส่วนในปี 2551 จะมีการดำเนินการกับ อบต. ทุกแห่ง สำหรับการคัดเลือกพื้นที่เพื่อดำเนินงานในปี 2549 มาจากการคัดเลือกอำเภอละ 1 แห่งโดยมีตัวแทน อบต. ระดับจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด และมีผู้แทน อบต.ที่ร่วมในการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป.....