การประกันคุณภาพการศึกษา

 ช่วงเดือนพฤษภาคม และ เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สมศ โดยท่านผู้อำนวยการ ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ "สร้างมาตรฐาน หรือ ประกันคุณภาพผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับอุดมศึกษา ๔ รุ่น"

ภาพที่๑ ประกันคุณภาพผู้ประเมินภายนอก ด้วยการประชุมเชิง แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ผู้ประเมิน

ภาพที่ ๒ ผู้อำนวยการ ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง เตรียมการบรรยายนำ

ภาพที่ ๓ ท่านผู้อำนวยการ สมศ กล่าวเจตนารมย์ของการประเมินรอบที่ ๒ ซึ่งเข้มข้นกว่ารอบแรกหลายเท่า

ภาพที่ ๔ มิติที่ ๒ เน้นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งตรงกับที่ชาว UKM กำลังขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ

JJ