ISO15189พยา-ธิ:สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเชิญวิทยากรภายนอกมาร่วมประเมิน

ringo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
QM ของพยาธิวิทยาต้องแสดงตัวตนของพยาธิวิทยาเองว่าเป็นอย่างไร มีบทบาทอย่างไรในโครงสร้าง TQA ของคณะฯ หากไม่สามารถแสดงให้เห็นตัวตนของตนเองได้ ก็ยังไม่ใช่QM

สืบเนื่องจากการเชิญอาจารย์นัยนา มาเป็น  internal audit ของภาคพยาธิฯ เมื่อ 29/06/2006 นั้น ทำให้เห็นจุดอ่อนของQM QP ฉบับที่ร่างแล้วของเรา และทำให้เข้าใจ เรื่อง QM มากขึ้น เห็นถึงความเชื่อมโยงในเนื้อหาระหว่าง TQA และ QM 15189 ว่าจะสัมพันธ์กันอย่างไร QM นั้นบ่งบอก บริบท โครงสร้างขององค์กร  วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธขององค์กร ซึ่งจะใช้เป็น core value ให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งสิ่งนี้ก็คือ สิ่งที่เขี่ยนอยู่บริบทองค์กร การนำองค์ กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของ TQA สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกัน หลังจากที่พวกเราแยกเป็นส่วนๆ(หลงทางกันอยู่นานเหมือนกัน) QM ของพยาธิวิทยาต้องแสดงตัวตนของพยาธิวิทยาเองว่าเป็นอย่างไร มีบทบาทอย่างไรในโครงสร้าง TQA ของคณะฯ หากไม่สามารถแสดงให้เห็นตัวตนของตนเองได้ ก็ยังไม่ใช่QM 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  six sigmaความเห็น (0)